Sťažnosti

SŤAŽNOSTI SPOTREBITEĽOV PODĽA ZÁKONA
DÔVODY SŤAŽNOSTÍ v rámci záruky
DÁTUM UZAVRETIA
KÚPNEJ ZMLUVY
sa vzťahuje na kúpne zmluvy uzatvorené
od 25. decembra 2014
PRÁVNY ZÁKLAD Občiansky zákonník zo dňa 23. apríla 1964 (Zbierka zákonov č. 16, položka 93 v znení neskorších predpisov) a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy
ZÁKLADNÉ PREDPOKLADY ZODPOVEDNOSTI PREDÁVAJÚCEHO Predávajúci zodpovedá voči Zákazníkovi, ak má predaný Výrobok fyzickú alebo právnu vadu (záruka).
fyzická vada
Predávajúci zodpovedá zo záruky za fyzické vady, ktoré existovali v čase prechodu nebezpečenstva na Zákazníka alebo vznikli z dôvodu, ktorý má predaný Výrobok v tom istom čase.
Fyzická vada spočíva v nesúlade predaného Výrobku s Kúpnou zmluvou. Predaný Výrobok nie je v súlade s Predajnou zmluvou najmä vtedy, ak:
1) nemá vlastnosti, ktoré má mať Výrobok tohto druhu vzhľadom na účel uvedený v Kúpnej zmluve alebo vyplývajúce z okolností alebo účelu;
2) nemá vlastnosti, o ktorých existencii Predávajúci Zákazníka ubezpečil, a to aj predložením vzorky alebo exemplára;
3) nie je vhodný na účel, o ktorom Zákazník informoval Predávajúceho pri uzatváraní Kúpnej zmluvy, a Predávajúci nemal k tomuto účelu výhrady;
4) bol dodaný Zákazníkovi neúplný.
Ak je Zákazník spotrebiteľom, verejné ubezpečenie výrobcu alebo jeho zástupcu, osoby, ktorá uvádza Výrobok na trh v rámci svojej podnikateľskej činnosti, a osoby, ktorá sa prezentuje ako výrobca tým, že na predávaný Výrobok umiestni svoje meno, ochrannú známku alebo iné rozlišovacie označenie, sa posudzuje rovnako ako ubezpečenie Predávajúceho.
Predaný Výrobok má fyzickú vadu aj v prípade jeho nesprávnej montáže a uvedenia do prevádzky, ak tieto činnosti vykonal Predávajúci alebo tretia osoba, za ktorú Predávajúci nesie zodpovednosť, alebo Zákazník, ktorý postupoval podľa pokynov, ktoré dostal od Predávajúceho.
právna vada
Predávajúci zodpovedá voči Zákazníkovi, ak je predaný Výrobok vlastníctvom tretej osoby alebo ak je zaťažený právom tretej osoby, ako aj ak obmedzenie v užívaní alebo nakladaní s Výrobkom vyplýva z rozhodnutia alebo výroku príslušného orgánu; v prípade predaja práva zodpovedá Predávajúci aj za existenciu práva
zbavenie zodpovednosti Predávajúceho
Predávajúci je zbavený zodpovednosti zo záruky, ak Zákazník v čase uzavretia Kúpnej zmluvy vedel o vade.
Ak sú predmetom Kúpnej zmluvy Výrobky označené len čo do typu alebo Výrobky, ktoré majú byť vyrobené v budúcnosti, Predávajúci je zbavený zodpovednosti zo záruky, ak Zákazník o vade vedel v čase vydania tovaru. Toto ustanovenie sa nepoužije, ak je Zákazník spotrebiteľom.
Predávajúci nezodpovedá voči Zákazníkovi, ktorý je spotrebiteľom, za to, že predaný Výrobok nemá vlastnosti vyplývajúce z vyššie uvedených verejných prísľubov, ak Predávajúci tieto prísľuby nepoznal a pri rozumnom posúdení ani nemohol poznať, alebo ak nemohli ovplyvniť rozhodnutie Zákazníka uzavrieť Kúpnu zmluvu, alebo ak ich obsah bol pred uzavretím Kúpnej zmluvy opravený.
ZÁKLADNÉ PRÁVA SPOTREBITEĽA Tieto práva sú spravidla rovnocenné, čo znamená, že Zákazník môže uplatniť prvú aj druhú skupinu práv naraz:
1) Skupina: Zníženie ceny/vrátenie peňazí
Ak má predaný Výrobok vadu, môže Zákazník urobiť vyhlásenie o znížení ceny alebo odstúpiť od Kúpnej zmluvy, pokiaľ Predávajúci bezodkladne a bez nadmerných ťažkostí pre Zákazníka nevymení vadný Výrobok za bezvadný alebo neodstráni vadu. Toto obmedzenie neplatí, ak už bol Výrobok vymenený alebo opravený Predávajúcim alebo ak Predávajúci nesplnil povinnosť vymeniť Výrobok za bezchybný alebo odstrániť vadu. Znížená cena je v takom pomere k cene podľa Kúpnej zmluvy, v akom zostáva hodnota Výrobku s vadou k hodnote Výrobku bez vady. Zákazník nemôže odstúpiť od Kúpnej zmluvy, ak je vada nepodstatná.
Ak je Zákazník spotrebiteľom, môže namiesto odstránenia vady navrhnutého Predávajúcim v súlade s vyššie uvedenými ustanoveniami požadovať výmenu Výrobku za Výrobok bez vady alebo namiesto výmeny Výrobku požadovať odstránenie vady, ak uvedenie Výrobku do súladu s Kúpnou zmluvou spôsobom zvoleným Zákazníkom nie je možné alebo by si vyžadovalo neprimerané náklady v porovnaní so spôsobom navrhnutým Predávajúcim. Pri posudzovaní neprimeranosti nákladov sa prihliada na hodnotu Výrobku bez vád, druh a závažnosť zistenej vady, ako aj na nepríjemnosti, ktorým by bol Zákazník vystavený pri inom spôsobe uspokojenia.
Ak má vady len niektorý z predaných Výrobkov a je možné ich oddeliť od Výrobkov bez vád bez ujmy pre obe strany, právo Zákazníka odstúpiť od zmluvy sa obmedzuje len na vadné Výrobky.
2) Skupina: oprava/výmena
Ak má predaný Výrobok vadu, môže Zákazník požadovať výmenu Výrobku za bezchybný alebo odstránenie vady. Predávajúci je povinný vymeniť vadný Výrobok za bezchybný alebo vadu odstrániť v primeranej lehote bez nadmerných ťažkostí pre Zákazníka. Predávajúci môže odmietnuť vyhovieť žiadosti Zákazníka, ak uvedenie vadného Výrobku do súladu s Kúpnou zmluvou spôsobom zvoleným Zákazníkom nie je možné alebo by si v porovnaní s iným možným spôsobom uvedenia Výrobku do súladu s Kúpnou zmluvou vyžadovalo neprimerané náklady.
DÔLEŽITÉ REKLAMAČNÉ LEHOTY 1 rok predpoklad existencie vady v okamihu vydania Výrobku
. Predávajúci zodpovedá v rámci záruky za fyzické vady, ktoré existovali v okamihu prechodu nebezpečenstva na Zákazníka alebo ktoré vznikli z príčiny vlastnej predávanému Výrobku v tom istom okamihu. Ak je Zákazník spotrebiteľom a fyzická vada bola zistená pred uplynutím jedného roka odo dňa vydania predaného Výrobku, predpokladá sa, že vada alebo jej príčina existovala v čase prechodu nebezpečenstva na Zákazníka.
2 roky zodpovednosti Predávajúceho
Predávajúci zodpovedá zo záruky, ak sa fyzická vada zistí pred uplynutím dvoch rokov a v prípade vady nehnuteľnosti pred uplynutím piatich rokov odo dňa vydania Výrobku Zákazníkovi. Pre uplatnenie práv zo záruky za právne vady predaného Výrobku platia ustanovenia týkajúce sa fyzických vád s tým, že lehota na uplatnenie práv zo záruky začína plynúť odo dňa, keď sa Zákazník o existencii vady dozvedel, a ak sa Zákazník o existencii vady dozvedel až v dôsledku žaloby tretej osoby - odo dňa právoplatnosti rozsudku vydaného v spore s treťou osobou.
MIESTO A SPÔSOB PODANIA REKLAMÁCIE Reklamáciu môže Zákazník podať :
- písomne na adresu: Ks. Brzóski 5, 42-202 Częstochowa;
- v elektronickej forme prostredníctvom e-mailu na adresu: ivel@ivel.pl;
OPIS SŤAŽNOSTI Odporúčame, aby Zákazník v popise reklamácie uviedol nasledujúce informácie - uľahčí a urýchli to vybavenie reklamácie Predávajúcim:
(1) informácie a okolnosti týkajúce sa predmetu reklamácie, najmä druh a dátum výskytu nezhody/vady;
(2) požiadavku na spôsob uvedenia Výrobku do súladu s Kúpnou zmluvou alebo vyhlásenie o znížení ceny alebo odstúpenie od Kúpnej zmluvy; a
(3) kontaktné údaje reklamujúceho.
Vyššie uvedené náležitosti majú len formu odporúčania a nemajú vplyv na účinnosť reklamácií podaných s vynechaním odporúčaného popisu reklamácie.
DODANIE REKLAMOVANÉHO VÝROBKU Zákazník, ktorý uplatňuje práva zo záruky, je povinný doručiť chybný výrobok na náklady predávajúceho na adresu: Brzóski 5, 42-202 Częstochowa. Ak by bolo doručenie Výrobku Zákazníkom príliš zložité vzhľadom na typ Výrobku alebo spôsob jeho inštalácie, je Zákazník povinný sprístupniť Výrobok Predávajúcemu v mieste, kde sa Výrobok nachádza.
ODPOVEĎ PREDÁVAJÚCEHO Predávajúci je povinný odpovedať na reklamáciu Zákazníka bezodkladne, najneskôr do 14 kalendárnych dní odo dňa jej uplatnenia. Neposkytnutie odpovede Predávajúceho vo vyššie uvedenej lehote znamená v prípade požiadavky na opravu, výmenu alebo zníženie ceny, že Predávajúci uznal reklamáciu za oprávnenú.
MIMOSÚDNE REKLAMAČNÉ A REKLAMAČNÉ KONANIA A PRAVIDLÁ PRÍSTUPU K TÝMTO KONANIAM. Podrobné informácie o možnosti Zákazníka, ktorý je spotrebiteľom, využiť mimosúdne spôsoby vybavenia reklamácie a uplatnenia reklamácie, ako aj pravidlá prístupu k týmto postupom sú dostupné na internetovej stránke ÚRSO na adrese https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
K dispozícii je aj kontaktné miesto predsedu Úradu pre hospodársku súťaž a ochranu spotrebiteľa (telefón: 22 55 60 333, e-mail: kontakt.adr@uokik.gov.pl alebo písomná adresa: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Varšava), ktorého úlohou je okrem iného poskytovať pomoc spotrebiteľom vo veciach mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov.
Spotrebiteľ má k dispozícii nasledujúce príklady mimosúdnych spôsobov riešenia sťažností a reklamácií: (1) návrh na mimosúdne riešenie sporu adresovaný stálemu zmierovaciemu spotrebiteľskému súdu (viac informácií nájdete na: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) návrh na mimosúdne riešenie sporu adresovaný krajskému inšpektorovi obchodnej inšpekcie (viac informácií nájdete na webovej stránke inšpektora príslušného podľa miesta podnikania predávajúceho); a (3) pomoc okresného (mestského) spotrebiteľského ombudsmana alebo spoločenskej organizácie, ktorej štatutárne úlohy zahŕňajú ochranu spotrebiteľa (napr. Federácia spotrebiteľov, Združenie poľských spotrebiteľov). Poradenstvo sa poskytuje okrem iného prostredníctvom e-mailu na adrese porady@dlakonsumentow.pl a na telefónnom čísle spotrebiteľskej linky 801 440 220 (linka je v prevádzke v pracovných dňoch od 8.00 do 18.00 h, poplatok za hovor sa účtuje podľa tarify operátora).
Na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je k dispozícii platforma na online riešenie sporov medzi spotrebiteľmi a obchodníkmi na úrovni EÚ (platforma ODR). Platforma ODR je interaktívna a viacjazyčná webová stránka s jednotným kontaktným miestom pre spotrebiteľov a obchodníkov, ktorí sa snažia o mimosúdne riešenie sporu týkajúceho sa zmluvných záväzkov vyplývajúcich z online kúpnej zmluvy alebo zmluvy o poskytovaní služieb (viac informácií nájdete na webovej stránke samotnej platformy alebo na webovej adrese Úradu pre hospodársku súťaž a ochranu spotrebiteľa: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).