Obchodné podmienky

PODMIENKY POUŽÍVANIA INTERNETOVÉHO OBCHODU
IVEL.PL


OBSAH:

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
2. ELEKTRONICKÉ SLUŽBY V INTERNETOVOM OBCHODE
3. PODMIENKY UZATVORENIA KÚPNEJ ZMLUVY
4. SPÔSOBY A PODMIENKY PLATBY ZA PRODUKT
5. NÁKLADY, SPÔSOBY A ČAS DODANIA A PREVZATIA PRODUKTU
6. POSTUP PRI VYBAVOVANÍ REKLAMÁCIÍ
7. POSTUPY MIMOSÚDNEHO VYBAVOVANIA SŤAŽNOSTÍ A NÁPRAVY A PRAVIDLÁ PRÍSTUPU K TÝMTO POSTUPOM
8. PRÁVO NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY (PLATÍ PRE KÚPNE ZMLUVY UZATVORENÉ OD 25. DECEMBRA 2014)
9. USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA PODNIKATEĽOV
10. PRESKÚMANIE VÝROBKOV
11. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
12. Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy

Internetový obchod www.ivel.pl dbá na práva spotrebiteľov. Spotrebiteľ sa nemôže vzdať práv, ktoré mu priznáva zákon o právach spotrebiteľov. Zmluvné ustanovenia, ktoré sú pre spotrebiteľa menej priaznivé ako ustanovenia zákona o právach spotrebiteľov, sú neplatné a namiesto nich sa použijú ustanovenia zákona o právach spotrebiteľov. Ustanovenia týchto Obchodných podmienok teda nemajú za cieľ vylúčiť alebo obmedziť akékoľvek práva spotrebiteľa, ktoré mu prináležia podľa kogentných ustanovení zákona, a prípadné pochybnosti je potrebné vykladať v prospech spotrebiteľa. Vprípade akéhokoľvek rozporu medzi ustanoveniami týchto Obchodných podmienok a vyššie uvedenými ustanoveniami majú prednosť a uplatňujú sa ustanovenia týchto Obchodných podmienok.

1VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1.1 Internetový obchod dostupný na internetovej adrese www.ivel.pl prevádzkuje spoločnosť IVEL ELECTRONICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA so sídlom v Čenstochovej (adresa sídla: Ks. Brzóski 5, 42-202 Częstochowa, adresa doručenia: Ks. Brzóski 5, 42-202 Częstochowa). , zapísaná v registri podnikateľov Národného súdneho registra pod číslom KRS 0000465064; registrový súd, na ktorom je uložená dokumentácia spoločnosti: Okresný súd v Čenstochovej, XVII hospodárske oddelenie Národného súdneho registra, NIP 9492194545, REGON 24328196000000, e-mailová adresa: ivel@ivel.pl, telefónne číslo: 343411630.

1.2 Tieto Obchodné podmienky sú určené spotrebiteľom aj podnikateľom využívajúcim Internetový obchod, pokiaľ osobitné ustanovenie Obchodných podmienok neustanovuje inak a nie je určené výlučne spotrebiteľom alebo podnikateľom.
1.3 Správcom osobných údajov spracúvaných v Internetovom obchode v súvislosti s ustanoveniami týchto Obchodných podmienok je Predávajúci. Osobné údaje sa spracúvajú na účely, v rozsahu a na základe dôvodov a zásad uvedených v zásadách ochrany osobných údajov zverejnených na webovej stránke Internetového obchodu . Zásady ochrany osobných údajov obsahujú predovšetkým zásady týkajúce sa spracúvania osobných údajov Prevádzkovateľom v Internetovom obchode, vrátane dôvodov, účelov a rozsahu spracúvania osobných údajov a práv dotknutých osôb, ako aj informácie o používaní súborov cookies a analytických nástrojov v Internetovom obchode. Používanie Internetového obchodu vrátane uskutočňovania nákupov je dobrovoľné. Rovnako aj poskytnutie osobných údajov Zákazníkom alebo Klientom pri používaní Internetového obchodu je dobrovoľné, až na výnimky uvedené v Zásadách ochrany osobných údajov (uzatvorenie zmluvy a zákonné povinnosti Predávajúceho).
1.4. Definície:
1.4.1. OBCHODNÝ DEŇ - jeden deň od pondelka do piatku okrem štátnych sviatkov.
1.4.2. REGISTRAČNÝ FORMULÁR - formulár dostupný v Internetovom obchode, ktorý umožňuje vytvorenie Konta.
1.4.3. CENOVÝ FORMULÁR - interaktívny formulár dostupný v Internetovom obchode umožňujúci Zákazníkovi predložiť ponuku na kúpu uvedením navrhovanej predajnej ceny.
1.4.4. OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁR - elektronická služba, interaktívny formulár dostupný v Internetovom obchode umožňujúci Zákazníkovi uskutočniť Objednávku, najmä pridaním Produktov do elektronického nákupného košíka a uvedením podmienok Kúpnej zmluvy vrátane spôsobu doručenia a platby.
1.4.5. OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁR - elektronická služba, interaktívny formulár dostupný v Internetovom obchode umožňujúci Zákazníkovi uskutočniť Objednávku, najmä pridaním Produktov do elektronického nákupného košíka a uvedením podmienok Kúpnej zmluvy vrátane spôsobu doručenia a platby..4.5. ZÁKAZNÍK - (1) fyzická osoba spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu a v prípadoch ustanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi aj fyzická osoba s obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony; (2) právnická osoba alebo (3) organizačná zložka bez právnej subjektivity, ktorej zákon priznáva právnu subjektivitu; - ktorý uzatvoril alebo má v úmysle uzatvoriť s Predávajúcim Kúpnu zmluvu.
1.4.6. OBČIANSKY ZÁKONNÍK - zákon č. 40/1964 Zb. o občianskom zákonníku zo dňa 23. apríla 1964 (Zbierka zákonov 1964 č. 16, položka 93 v znení neskorších predpisov).
1.4.7. ÚČET - elektronická služba, súbor prostriedkov v dátovom komunikačnom systéme Poskytovateľa služby označený individuálnym menom (loginom) a heslom poskytnutým Zákazníkom, v ktorom sú uložené údaje poskytnuté Zákazníkom a informácie o Objednávkach zadaných Zákazníkom v Internetovom obchode.
11.4.8. NEWSLETTER - elektronická služba, elektronická distribučná služba poskytovaná Poskytovateľom služby prostredníctvom elektronickej pošty, ktorá umožňuje všetkým príjemcom služby automaticky dostávať od Poskytovateľa služby cyklický obsah po sebe nasledujúcich vydaní newslettera obsahujúceho informácie o Produktoch, novinkách a akciách v Internetovom obchode.
1.4.9. PRODUKT - hnuteľná vec dostupná v Internetovom obchode, ktorá je predmetom Kúpnej zmluvy medzi Zákazníkom a Predávajúcim.
1.4.10. PRAVIDLÁ - tento Prevádzkový poriadok Internetového obchodu.
1.4.11. INTERNETOVÝ OBCHOD - internetový obchod Poskytovateľa služieb dostupný na internetovej adrese: www.ivel.pl.
11.4.12. PREDÁVAJÚCI; POSKYTOVATEĽ SLUŽIEB - IVEL ELECTRONICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA so sídlom v Čenstochovej (sídlo a adresa na doručovanie: Ks. Brzóski 5, 42-202 Częstochowa), zapísaná v registri podnikateľov Národného súdneho registra pod číslom KRS 0000465064; registrový súd, na ktorom je uložená dokumentácia spoločnosti: Okresný súd v Čenstochovej, XVII hospodárske oddelenie Národného súdneho registra, NIP 9492194545, REGON 24328196000000, e-mailová adresa: ivel@ivel.pl, telefónne číslo: 343411630.
1.4.13. PREDAJNÁ ZMLUVA - zmluva o predaji Produktu uzavretá alebo uzatvorená medzi Zákazníkom a Predávajúcim prostredníctvom Internetového obchodu.
1.4.14. ELEKTRONICKÁ SLUŽBA - služba poskytovaná elektronicky Poskytovateľom služieb Zákazníkovi prostredníctvom Internetového obchodu.
1.4.15. SLUŽBA - služba poskytovaná elektronicky Poskytovateľom služieb Zákazníkovi prostredníctvom Internetového obchodu. 1.4.16. SLUŽBA - služba poskytovaná elektronicky Poskytovateľom služieb Zákazníkovi prostredníctvom Internetového obchodu.1.4.15. UŽÍVATEĽ - (1) fyzická osoba spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu a v prípadoch ustanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi aj fyzická osoba s obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony; (2) právnická osoba alebo (3) organizačná zložka bez právnej subjektivity, ktorej zákon priznáva právnu subjektivitu; - využívajúca alebo zamýšľajúca využívať Elektronickú službu.
1.4.16. ZÁKON O PRÁVACH SPOTREBITEĽA, ZÁKON - zákon zo dňa 30. mája 2014 o právach spotrebiteľa (Zbierka zákonov 2014 položka 827 v znení neskorších predpisov)
1.4.17. OBJEDNÁVKA - prejav vôle Zákazníka urobený prostredníctvom Objednávkového formulára a smerujúci priamo k uzatvoreniu Zmluvy o predaji Produktu s Predávajúcim.
1.4.18. ZÁKON O DIGITÁLNYCH SLUŽBÁCH, ZÁKON - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2022/2065 z 19. októbra 2022 o jednotnom digitálnom trhu s digitálnymi službami a o zmene smernice 2000/31/ES (zákon o digitálnych službách) (Ú. v. EÚ L 277, 27.10.2022, s. 1-102).
1.4.19 NEPLATNÝ OBSAH - informácie, ktoré samy o sebe alebo vo vzťahu k činnosti vrátane predaja Produktov alebo poskytovania Elektronických služieb nie sú v súlade s právom Európskej únie alebo s právom ktoréhokoľvek členského štátu, ktoré je v súlade s právom Európskej únie, bez ohľadu na konkrétny predmet alebo povahu tohto práva.

2. ELEKTRONICKÉ SLUŽBY V INTERNETOVOM OBCHODE

2.1 V Internetovom obchode sú dostupné nasledujúce Elektronické služby:
2.1.1. Účet - používanie Účtu je možné po vykonaní celkovo troch po sebe nasledujúcich krokov Zákazníkom - (1) vyplnenie Registračného formulára, (2) kliknutie na pole "Registrácia" a (3) potvrdenie želania vytvoriť Účet kliknutím na potvrdzujúci odkaz automaticky zaslaný na zadanú e-mailovú adresu. V Registračnom formulári musí Zákazník uviesť tieto informácie: meno a priezvisko/názov spoločnosti, adresu (ulica, číslo domu/bytu, PSČ, mesto, krajina), e-mailovú adresu, kontaktné telefónne číslo a heslo. V prípade nespotrebiteľov je potrebné uviesť aj názov spoločnosti a daňové identifikačné číslo.
2.1.1.1 Elektronická služba Účtu sa poskytuje bezplatne na dobu neurčitú. Zákazník má možnosť kedykoľvek a bez udania dôvodu zrušiť Účet (odstúpiť od Účtu) zaslaním príslušnej žiadosti Poskytovateľovi služby, najmä prostredníctvom e-mailu na adresu: ivel@ivel.pl alebo písomne na adresu Ks. Brzóski 5, 42-202 Częstochowa .
2.1.2. Objednávkový formulár - používanie Objednávkového formulára začína od okamihu, keď Zákazník pridá prvý Produkt do elektronického košíka v Internetovom obchode. Objednávka je podaná, keď Zákazník vykoná celkovo dva po sebe nasledujúce kroky - (1) vyplnenie Objednávkového formulára a (2) kliknutie na políčko "Kúpiť a zaplatiť" na webovej stránke Internetového obchodu po vyplnení Objednávkového formulára - až do tohto momentu existuje možnosť samostatnej úpravy zadaných údajov (za týmto účelom by sa mal Zákazník riadiť zobrazenými správami a informáciami dostupnými na webovej stránke Internetového obchodu). V Objednávkovom formulári je potrebné, aby Zákazník uviedol nasledujúce údaje týkajúce sa Zákazníka: meno a priezvisko/názov spoločnosti, adresu (ulica, číslo domu/bytu, PSČ, mesto, štát), e-mailovú adresu, kontaktné telefónne číslo a údaje týkajúce sa Kúpnej zmluvy: V prípade, že sa zákazník rozhodne pre tento výrobok, je potrebné uviesť: výrobok (výrobky), množstvo výrobku (výrobkov), miesto a spôsob dodania výrobku (výrobkov), spôsob platby. V prípade Zákazníkov, ktorí nie sú spotrebiteľmi, je potrebné uviesť aj názov spoločnosti a daňové identifikačné číslo.
2.1.2.1 Služba Elektronický objednávkový formulár sa poskytuje bezplatne, má jednorazový charakter a zaniká okamihom zadania Objednávky prostredníctvom nej alebo okamihom skoršieho ukončenia zadávania Objednávky prostredníctvom nej zo strany Zákazníka.
1.2.2. Oceňovací formulár - používanie Oceňovacieho formulára začína okamihom zadania Produktu a kliknutím na pole "Odoslať na ocenenie" - do tohto okamihu je možné zadané údaje upravovať (za týmto účelom sa riaďte zobrazenými správami a informáciami dostupnými na webovej stránke Internetového obchodu). 2.1.3. V Oceňovacom formulári je potrebné uviesť nasledovné údaje: meno a priezvisko/názov firmy, e-mailovú adresu, kontaktné telefónne číslo a údaje týkajúce sa Produktu
2.1.4. Elektronická služba Oceňovací formulár je poskytovaná bezplatne, má jednorazový charakter a zaniká okamihom zadania Objednávky prostredníctvom nej alebo okamihom skoršieho ukončenia zadávania Objednávky prostredníctvom nej zo strany Zákazníka
2.1.5. Elektronická služba Oceňovací formulár je poskytovaná bezplatne, má jednorazový charakter a zaniká okamihom zadania Objednávky prostredníctvom nej.1.5 Newsletter - využívanie Newslettera je možné po zadaní v sekcii "Newsletter" viditeľnej na webovej stránke Internetového obchodu e-mailovej adresy, na ktorú má byť zasielané ďalšie vydanie Newslettera, a kliknutí na pole "Pridať", ako aj po potvrdení úmyslu prihlásiť sa k odberu Newslettera kliknutím na potvrdzujúci odkaz automaticky zaslaný na zadanú e-mailovú adresu. Newsletter je možné využívať aj zaškrtnutím príslušného políčka pri vytváraní Konta - Zákazník sa prihlási na odber Newslettera hneď po vytvorení Konta alebo zaškrtnutím príslušného políčka pri vypĺňaní Objednávkového formulára - Zákazník sa prihlási na odber Newslettera hneď po odoslaní Objednávky.
2.1.5.1 Elektronická služba Newsletter sa poskytuje bezplatne na dobu neurčitú. Zákazník má možnosť kedykoľvek a bez udania dôvodu zrušiť odber Newslettera (odhlásenie z odberu Newslettera) zaslaním príslušnej žiadosti Poskytovateľovi služby, a to najmä prostredníctvom e-mailu na adresu: ivel@ivel.pl alebo písomne na adresu Brzóski 5, 42-202 Częstochowa. Zákazník sa môže z odberu Newslettera odhlásiť aj po uvedení svojej e-mailovej adresy v sekcii "Newsletter" viditeľnej na webovej stránke Internetového obchodu a kliknutím na políčko "Odstrániť" a potvrdením úmyslu odhlásiť sa z odberu Newslettera kliknutím na potvrdzujúci odkaz automaticky zaslaný na uvedenú e-mailovú adresu.
2.2. Technické požiadavky potrebné na prevádzku IKT systému používaného poskytovateľom služieb: (1) počítač, notebook alebo iné multimediálne zariadenie s prístupom na internet; (2) prístup k elektronickej pošte; (3) webový prehliadač: Mozilla Firefox verzia 17.0 a vyššia alebo Internet Explorer verzia 10.0 a vyššia, Opera verzia 12.0 a vyššia, Google Chrome verzia 23.0. a vyššia, Safari verzia 5.0 a vyššia, Microsoft Edge verzia 25.10586.0.0 a vyššia; (4) odporúčané minimálne rozlíšenie obrazovky: (5) zapnúť vo webovom prehliadači podporu cookies a Javascript.
2.3 Klient je povinný používať Internetový obchod spôsobom, ktorý je v súlade so zákonom a dobrými mravmi s ohľadom na rešpektovanie osobnostných práv a autorských práv a duševného vlastníctva Poskytovateľa služieb a tretích osôb. Klient je povinný zadávať údaje v súlade so skutočnosťou. Klientovi sa zakazuje poskytovať nezákonný obsah.

3.PODMIENKY UZAVRETIA PREDAJNEJ ZMLUVY

3.1. K uzavretiu Predajnej zmluvy medzi Klientom a Predávajúcim dochádza po zadaní Objednávky Klientom prostredníctvom Objednávkového formulára v Internetovom obchode v súlade s bodom 2.1.2 Obchodných podmienok. 2.1.2 Obchodných podmienok.
3.2 Cena Produktu uvedená na webovej stránke Internetového obchodu je uvedená v poľských zlotých a zahŕňa dane. O celkovej cene vrátane daní Produktu, ktorý je predmetom Objednávky, ako aj o nákladoch na dodanie (vrátane poplatkov za dopravu, doručenie a poštové služby) a iných nákladoch, a ak výšku týchto poplatkov nie je možné zistiť - o povinnosti ich uhradiť, je Zákazník informovaný na stránkach Internetového obchodu počas zadávania Objednávky, a to aj v okamihu prejavu vôle Zákazníka byť viazaný Kúpnou zmluvou.
3..3 Postup pri uzatváraní Kúpnej zmluvy v Internetovom obchode prostredníctvom Objednávkového formulára
3.3.1. K uzatvoreniu Kúpnej zmluvy medzi Zákazníkom a Predávajúcim dochádza po tom, čo Zákazník v Internetovom obchode uskutoční objednávku podľa bodu. 2.1.2 Obchodných podmienok.
3.3.2. Po odoslaní Objednávky Predávajúci bezodkladne potvrdí jej prijatie a zároveň Objednávku prijme na plnenie. 3.3.3. Predávajúci potvrdí prijatie Objednávky a jej prijatie na plnenie zaslaním príslušnej e-mailovej správy Zákazníkovi na e-mailovú adresu uvedenú Zákazníkom v procese zadávania Objednávky, ktorá obsahuje minimálne vyhlásenia Predávajúceho o prijatí Objednávky a jej prijatí na plnenie, ako aj potvrdenie o uzatvorení Kúpnej zmluvy. Okamihom doručenia uvedenej e-mailovej správy Zákazníkovi je Kúpna zmluva medzi Zákazníkom a Predávajúcim uzatvorená.
3.4. Obsah uzatvorenej Kúpnej zmluvy je zaznamenaný, zabezpečený a sprístupnený Zákazníkovi (1) sprístupnením týchto Obchodných podmienok na webovom sídle Internetového obchodu a (2) zaslaním e-mailovej správy Zákazníkovi uvedenej v bode 3.3.2. Obchodných podmienok. 3.3.2. Obchodných podmienok. Obsah Kúpnej zmluvy je dodatočne zaznamenaný a zabezpečený v informačnom systéme Internetového obchodu Predávajúceho.

4.Spôsoby a podmienky úhrady za tovar

4.1 Predávajúci sprístupňuje Zákazníkovi nasledovné spôsoby úhrady za Kúpnu zmluvu:
4.1.1 Platba na dobierku.
4.1.2 Platba v hotovosti pri osobnom odbere.
4.1.3 Platba prevodom na bankový účet Predávajúceho.
4.1.4.1 Platba v splátkach ( do 14.03.2024)- platba sa uskutočňuje úplne alebo čiastočne s úverom poskytnutým SANTANDER CONSUMER BANK SPÓŁKA AKCYJNA (SANTANDER CONSUMER BANK SPÓŁKA AKCYJNA so sídlom vo Vroclave, ul. Strzegomska 42C, 53611 Vroclav, základné imanie 520.000.000,00 PLN, zapísaná v Obchodnom registri Národného súdneho registra vedeného Okresným súdom pre Wrocław-Fabryczna, VI. hospodárske oddelenie Národného súdneho registra pod číslom KRS: 0000040562, NIP: 5272046102, REGON: 012736938).
4.1.4.2 Splácanie v splátkach (od 15.03.2024) - splácanie sa uskutočňuje úplne alebo čiastočne z úverových prostriedkov poskytnutých spoločnosťou Credit Agricole Bank Polska Spółka Akcyjna so sídlom vo Vroclave, ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Vroclav, zapísaná v registri podnikateľov Národného súdneho registra vedeného Okresným súdom pre Vroclav-Fabrycznu, VI. hospodárske oddelenie Národného súdneho registra, pod číslom KRS: 0000039887, NIP: 6570082274, REGON: 290513140, so základným imaním 1 023 607.600,00 PLN (slovom: jedna miliarda dvadsaťtri miliónov šesťsto sedemtisíc šesťsto poľských zlotých) v plnej výške splatený, držiteľ bankovej licencie vydanej poľským orgánom finančného dohľadu (rozhodnutie č. 66), e-mailová adresa: info@credit-agricole.pl .
4.1.5. Elektronické platby a platby platobnými kartami prostredníctvom webovej stránky Przelewy24.pl - aktuálne dostupné spôsoby platieb sú uvedené na webovej stránke Internetového obchodu v záložke Informácie o spôsoboch platieb a na webovej stránke http://www.przelewy24.pl/.
4.1.5.1. Zúčtovanie elektronických platieb a transakcií platobnými kartami sa uskutočňuje podľa rozhodnutia Zákazníka prostredníctvom webovej stránky Przelewy24.pl. Elektronické platobné transakcie a transakcie platobnými kartami spracúva:
4.1.5.1.1. Przelewy24.pl - spoločnosť PayPro S.A. Zúčtovateľ so sídlom v Poznani (adresa: ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznaň), zapísaná v registri podnikateľov Národného súdneho registra vedeného Okresným súdom Poznaň - Nowe Miasto a Wilda v Poznani, VIII. hospodárske oddelenie Národného súdneho registra pod číslom KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
4.2. Lehota splatnosti:
4.2.1. Ak si Zákazník zvolí platbu prevodom, elektronickú platbu alebo platbu platobnou kartou, je povinný vykonať platbu do 7 kalendárnych dní od uzavretia Kúpnej zmluvy.
4.2.2. Ak si Zákazník zvolí platbu na dobierku alebo na dobierku, je Zákazník povinný vykonať platbu pri doručení tovaru.

5. DOPRAVA, SPÔSOB A DOBA DORUČENIA A ODBERU PRODUKTU

5.1. Doručenie Produktu je možné na území členských štátov Európskej únie.
5.2. Doručenie Produktu Zákazníkovi je spoplatnené, ak nie je v Kúpnej zmluve uvedené inak. Náklady na dodanie Produktu (vrátane nákladov na dopravu, doručenie a poštovné) sú Zákazníkovi uvedené na stránkach Internetového obchodu v informačnej záložke týkajúcej sa nákladov na dodanie a počas procesu zadávania Objednávky, vrátane momentu vyjadrenia vôle Zákazníka byť viazaný Kúpnou zmluvou.
5.3 Osobný odber Výrobku Zákazníkom je bezplatný.
5.4 Predávajúci sprístupňuje Zákazníkovi nasledovné spôsoby doručenia alebo prevzatia Produktu:
5.4.1. Doručenie kuriérom, dobierka.
5.4.2. Osobný odber dostupný na nasledovnej adrese: Ks. Brzóski 5, 42-202 Częstochowa - v Pracovné dni od 08:00 do 17:00 a v sobotu od 09:00 do 13:00, okrem sviatkov a dní pracovného pokoja.
5.5. Lehota na dodanie Produktu Zákazníkovi je do 7 Pracovných dní, pokiaľ nie je v popise Produktu alebo v procese zadávania Objednávky uvedená kratšia lehota. V prípade Produktov s rôznymi dodacími lehotami sa za dodaciu lehotu považuje najdlhšia uvedená lehota, ktorá však nesmie presiahnuť 7 Pracovných dní. 5.5. Začiatok plynutia lehoty na dodanie Produktu Zákazníkovi sa počíta nasledovne:
5.5.1. Ak si Zákazník zvolí spôsob platby bankovým prevodom, elektronickou platbou alebo platobnou kartou - odo dňa pripísania finančných prostriedkov na bankový účet alebo zúčtovací účet Predávajúceho.
5.5.2. Ak si Zákazník zvolí spôsob platby dobierkou - odo dňa uzatvorenia Kúpnej zmluvy.
5.5.3. Ak si Zákazník zvolí spôsob platby na dobierku - odo dňa uzatvorenia Kúpnej zmluvy.5.5.3. V prípade, ak si Zákazník zvolí spôsob platby v splátkovom systéme - odo dňa oznámenia Predávajúceho veriteľom o uzatvorení zmluvy o úvere so Zákazníkom, najneskôr však odo dňa pripísania peňažných prostriedkov z poskytnutého úveru Zákazníkovi na bankový účet Predávajúceho.
5.6. Lehota pripravenosti Produktu na odber Zákazníkom - v prípade, ak si Zákazník zvolí osobný odber Produktu, musí byť Produkt pripravený na odber Zákazníkom do 2 Pracovných dní, pokiaľ nie je v popise Produktu alebo pri zadávaní Objednávky uvedená kratšia lehota. V prípade Produktov s rôznymi termínmi pripravenosti na vyzdvihnutie sa za termín pripravenosti na vyzdvihnutie považuje najdlhší uvedený termín, ktorý však nesmie presiahnuť 2 Pracovné dni. O tom, že je Produkt pripravený na vyzdvihnutie, bude Zákazník dodatočne informovaný Predávajúcim. Začiatok lehoty pripravenosti Produktu na odber Zákazníkom sa počíta nasledovne:
5.6.1. Ak si Zákazník zvolí platbu bankovým prevodom, elektronickou platbou alebo platobnou kartou - odo dňa pripísania na bankový účet alebo zúčtovací účet Predávajúceho.
5.6.2. Ak si Zákazník zvolí platbu prevodom, elektronickou platbou alebo platobnou kartou - odo dňa pripísania na bankový účet alebo zúčtovací účet Predávajúceho..6.2. V prípade, ak si Zákazník zvolí spôsob platby formou dobierky pri osobnom prevzatí - odo dňa uzatvorenia Kúpnej zmluvy.
5.6.3. V prípade, ak si Zákazník zvolí spôsob platby formou splátkového kalendára - odo dňa, kedy bolo Predávajúcemu oznámené veriteľom, že bola so Zákazníkom uzatvorená zmluva o úvere, najneskôr však odo dňa pripísania finančných prostriedkov z poskytnutého úveru na bankový účet Predávajúceho.

6.V prípade, ak si Zákazník zvolí spôsob platby formou splátkového kalendára - odo dňa, kedy bolo Predávajúcemu oznámené, že bola so Zákazníkom uzatvorená zmluva o úvere, najneskôr však odo dňa pripísania finančných prostriedkov z poskytnutého úveru na bankový účet Predávajúceho.POSTUP PRI VYROVNÁVANÍ SŤAŽNOSTÍ

6.1 Tento článok 6 Obchodných podmienok definuje postup pri vybavovaní sťažností, ktorý je spoločný pre všetky sťažnosti podané Predávajúcemu, najmä sťažnosti týkajúce sa Produktov, Kúpnych zmlúv, Elektronických služieb a iné sťažnosti súvisiace s činnosťou Predávajúceho alebo Internetového obchodu.
6. Postup pri vybavovaní sťažností sa riadi ustanoveniami Obchodných podmienok..2 Základ a rozsah zodpovednosti je stanovený všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä Občianskym zákonníkom, Zákonom o právach spotrebiteľa a Zákonom o poskytovaní elektronických služieb z 18. júla 2002 (Zbierka zákonov č. 144, položka 1204 v znení neskorších predpisov).
6.2.1. Podrobnosti o reklamácii Výrobku - hnuteľnej veci - zakúpeného Zákazníkom na základe Kúpnej zmluvy uzatvorenej s Predávajúcim do 31. decembra 2022 určujú ustanovenia Občianskeho zákonníka v znení účinnom do 31. decembra 2022, najmä § 556-576 Občianskeho zákonníka. Tieto ustanovenia vymedzujú najmä základ a rozsah zodpovednosti Predávajúceho voči Zákazníkovi, ak má predaný Výrobok fyzickú alebo právnu vadu (záruka). Predávajúci je povinný poskytnúť Zákazníkovi Produkt bez vád. Podľa § 558 ods. 1 Občianskeho zákonníka je vylúčená záručná zodpovednosť Predávajúceho za Produkt zakúpený podľa predchádzajúcej vety voči Zákazníkovi, ktorý nie je spotrebiteľom.
6.2.2 Podrobné ustanovenia o reklamácii Výrobku - hnuteľnej veci (vrátane hnuteľnej veci s digitálnymi prvkami), avšak s výnimkou hnuteľnej veci, ktorá slúži výlučne ako nosič digitálneho obsahu - zakúpeného Zákazníkom na základe Kúpnej zmluvy uzatvorenej s Predávajúcim od 1. januára 2023, sú uvedené v ustanoveniach Zákona o právach spotrebiteľa v znení účinnom od 1. januára 2023, najmä v § 43a - 43g Zákona o právach spotrebiteľa. Tieto ustanovenia určujú najmä základ a rozsah zodpovednosti predávajúceho voči spotrebiteľovi v prípade nesúladu výrobku s kúpnou zmluvou.
6..2.3 Podrobné ustanovenia týkajúce sa reklamácie Produktu - digitálneho obsahu alebo služby alebo hnuteľnej veci, ktorá slúži len ako nosič digitálneho obsahu - zakúpeného Zákazníkom na základe Kúpnej zmluvy uzatvorenej s Predávajúcim od 1. januára 2023 alebo pred týmto dátumom, ak k dodaniu takéhoto Produktu malo dôjsť alebo došlo po tomto dátume, sú uvedené v ustanoveniach Zákona o právach spotrebiteľa v znení účinnom od 1. januára 2023, najmä v § 43h - 43q Zákona o právach spotrebiteľa. Tieto ustanovenia určujú najmä základ a rozsah zodpovednosti Predávajúceho voči spotrebiteľovi v prípade nesúladu Výrobku s Kúpnou zmluvou.
6.3. Reklamáciu je možné uplatniť:
6.3.1. písomne na adrese Ks. Brzóski 5, 42-202 Częstochowa;
6.3.2. v elektronickej forme prostredníctvom e-mailu na adresu: ivel@ivel.pl.
6.4. Výrobok je možné zaslať alebo vrátiť v rámci reklamácie na adresu Ks. Brzóski 5, 42-202 Częstochowa
6.5. V popise reklamácie sa odporúča uviesť (1) informácie a okolnosti týkajúce sa predmetu reklamácie, najmä druh a dátum výskytu nezrovnalosti alebo nesúladu so zmluvou; (2) požiadavku na spôsob uvedenia výrobku do súladu so zmluvou alebo vyhlásenie o znížení ceny alebo odstúpení od zmluvy alebo iný nárok; a (3) kontaktné údaje reklamujúceho - uľahčí a urýchli to vybavenie reklamácie. Požiadavky uvedené v predchádzajúcej vete majú len odporúčací charakter a nemajú vplyv na platnosť reklamácie podanej s vynechaním odporúčaného popisu reklamácie.
6.6 Ak sa v priebehu vybavovania reklamácie zmenia kontaktné údaje uvedené reklamujúcim, je reklamujúci povinný túto skutočnosť oznámiť predávajúcemu.
6.7 Reklamujúci môže k reklamácii priložiť dôkazy (napr. fotografie, doklady alebo výrobok) súvisiace s predmetom reklamácie. Predávajúci môže tiež požiadať sťažovateľa o poskytnutie doplňujúcich informácií alebo zaslanie dôkazov (napr. fotografií), ak to uľahčí a urýchli vybavenie reklamácie Predávajúcim.
6.8. Predávajúci je povinný na reklamáciu odpovedať bezodkladne, najneskôr do 14 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia.
. Základ a rozsah zodpovednosti Predávajúceho voči Zákazníkovi, ak má predaný Výrobok fyzickú alebo právnu vadu (záruka), vymedzujú všeobecne záväzné právne predpisy, najmä Občiansky zákonník (najmä § 556-576 Občianskeho zákonníka).


7. MIMOSUDNÉ SPÔSOBY RIEŠENIA SŤAŽNOSTÍ A VYBAVOVANIA REKLAMÁCIÍ A PRAVIDLÁ PRÍSTUPU K TÝMTO SPÔSOBOM

7.1 Podrobné informácie o možnosti využitiamimosúdnych spôsobov vybavovania sťažností a uplatňovania reklamácií Zákazníkom, ktorý je spotrebiteľom, ako aj pravidlá prístupu k týmto postupom sú dostupné na internetovej stránke ÚRSO na adrese https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
7.2. Na Úrade pre hospodársku súťaž a ochranu spotrebiteľa je zriadené aj kontaktné miesto predsedu Úradu (telefón: 22 55 60 333, e-mail: kontakt.adr@uokik.gov.pl alebo písomná adresa: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Varšava), ktorého úlohou je okrem iného poskytovať pomoc spotrebiteľom vo veciach mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov.
7.3. Spotrebiteľ má nasledovné príkladné možnosti využitia mimosúdnych spôsobov riešenia sťažností a reklamácií: (1) návrh na mimosúdne riešenie sporu podaný na stály zmierovací spotrebiteľský súd (viac informácií nájdete na: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) návrh na mimosúdne riešenie sporu podaný na krajského inšpektora obchodnej inšpekcie (viac informácií nájdete na webovej stránke inšpektora príslušného podľa miesta podnikania predávajúceho); a (3) pomoc okresného (mestského) spotrebiteľského ombudsmana alebo spoločenskej organizácie, ktorej štatutárne úlohy zahŕňajú ochranu spotrebiteľa (napr. Federácia spotrebiteľov, Združenie poľských spotrebiteľov). Poradenstvo sa poskytuje okrem iného prostredníctvom e-mailu na adrese porady@dlakonsumentow.pl a na telefónnom čísle spotrebiteľskej linky 801 440 220 (linka je v prevádzke v pracovných dňoch od 8.00 do 18.00 h, poplatok za hovor sa účtuje podľa tarify operátora).
7.4 Na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je k dispozícii platforma na online riešenie sporov medzi spotrebiteľmi a obchodníkmi na úrovni EÚ (platforma ODR). Platforma ODR je interaktívna a viacjazyčná webová stránka s jednotným kontaktným miestom pre spotrebiteľov a obchodníkov, ktorí sa snažia o mimosúdne riešenie sporu týkajúceho sa zmluvných záväzkov vyplývajúcich z online kúpnej zmluvy alebo zmluvy o poskytovaní služieb (viac informácií nájdete na webovej stránke samotnej platformy alebo na webovej adrese Úradu pre hospodársku súťaž a ochranu spotrebiteľa: https: //uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

8. PRÁVO NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

8.1 Spotrebiteľ, ktorý uzavrel zmluvu na diaľku, môže od zmluvy odstúpiť do 14 kalendárnych dní bez uvedenia dôvodu a bez vzniku nákladov, s výnimkou nákladov uvedených v bode. 8.8 Obchodných podmienok. Na dodržanie lehoty postačuje zaslanie vyhlásenia pred jej uplynutím. Vyhlásenie o odstúpení od zmluvy možno urobiť napr:
8.1.1. písomne na adresu: Brzóski 5, 42-202 Częstochowa;
8.1.2. v elektronickej podobe prostredníctvom e-mailu na adresu: ivel@ivel.pl.
8.2. Vrátenie Výrobku - hnuteľných vecí (vrátane hnuteľných vecí s digitálnymi prvkami) v rámci odstúpenia od zmluvy sa môže uskutočniť na adrese Brzóski 5, 42-202 Częstochowa.
8.3. Vzor formulára na odstúpenie od zmluvy je uvedený v prílohe č. 2 zákona o právach spotrebiteľa a je dodatočne k dispozícii v bode. 13 Pravidiel. Spotrebiteľ môže použiť vzorový formulár, nie je to však povinné.
8.4. Lehota na odstúpenie od zmluvy začína plynúť:
8.4.1. pri zmluve, v rámci plnenia ktorej predávajúci dodáva Výrobok, pričom je povinný previesť jeho vlastnícke právo - od prevzatia Výrobku spotrebiteľom alebo spotrebiteľom určenou treťou osobou inou ako dopravcom, a v prípade zmluvy, ktorá (1) zahŕňa viacero Výrobkov, ktoré sa dodávajú samostatne, v dávkach alebo po častiach - od prevzatia posledného Výrobku, dávky alebo časti, alebo (2) spočíva v pravidelnom dodávaní Výrobkov na dobu určitú - od prevzatia prvého Výrobku;
8.4.2. v prípade ostatných zmlúv - odo dňa uzavretia zmluvy.
8.5. V prípade odstúpenia od zmluvy uzavretej na diaľku sa zmluva považuje za neuzavretú.
8.6. Produkty - hnuteľné veci vrátane hnuteľných vecí s digitálnymi prvkami:
8.6.1 Predávajúci je povinný bezodkladne, najneskôr do 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia vyhlásenia spotrebiteľa o odstúpení od zmluvy, vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré spotrebiteľ uhradil, vrátane nákladov na dodanie Výrobku - hnuteľnej veci vrátane hnuteľných vecí s digitálnymi prvkami (s výnimkou dodatočných nákladov vyplývajúcich zo spôsobu doručenia, ktorý si spotrebiteľ zvolil inak ako najlacnejší bežný spôsob doručenia dostupný v internetovom obchode). Predávajúci vráti platbu rovnakým spôsobom platby, aký použil spotrebiteľ, pokiaľ spotrebiteľ výslovne nesúhlasil s iným spôsobom vrátenia platby, ktorý spotrebiteľovi nespôsobuje žiadne náklady. V prípade Produktov - hnuteľných vecí (vrátane hnuteľných vecí s digitálnymi prvkami) - ak Predávajúci neponúkol Spotrebiteľovi, že si Produkt vyzdvihne sám, môže Predávajúci zadržať vrátenie platby prijatej od Spotrebiteľa, kým nedostane Produkt späť alebo kým Spotrebiteľ nepredloží doklad o jeho vrátení, podľa toho, ktorá udalosť nastane skôr.
8.6.2. V prípade Produktov - hnuteľných vecí (vrátane hnuteľných vecí s digitálnymi prvkami) - je spotrebiteľ povinný vrátiť Produkt Predávajúcemu bezodkladne, najneskôr do 14 kalendárnych dní odo dňa, keď odstúpil od zmluvy, alebo ho odovzdať osobe poverenej Predávajúcim na jeho prevzatie, ak neponúkol Predávajúcemu, že si Produkt prevezme sám. Stačí, ak Výrobok zašle späť pred uplynutím lehoty.
8.6.3 Spotrebiteľ zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty Výrobku - mobilnej veci (vrátane mobilnej veci s digitálnymi prvkami) - vyplývajúce z používania Výrobku nad rámec nevyhnutný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti Výrobku.
8.7 Produkty - digitálny obsah alebo digitálne služby:
8.7.1 V prípade odstúpenia od zmluvy o poskytnutí Produktu - digitálneho obsahu alebo digitálnej služby - nesmie Predávajúci odo dňa doručenia vyhlásenia spotrebiteľa o odstúpení od zmluvy použiť iný obsah ako osobné údaje poskytnuté alebo vytvorené spotrebiteľom počas používania Produktu - digitálneho obsahu alebo digitálnej služby - poskytnutého Predávajúcim, s výnimkou obsahu, ktorý (1) sú použiteľné len v súvislosti s digitálnym obsahom alebo digitálnou službou, ktoré tvorili predmet zmluvy; (2) súvisia výlučne s činnosťou spotrebiteľa počas používania digitálneho obsahu alebo digitálnej služby poskytnutej predávajúcim; (3) boli obchodníkom skombinované s inými údajmi a nemožno ich z nich získať alebo ich možno získať len s vynaložením neprimeraného úsilia; (4) boli vytvorené spotrebiteľom spoločne s inými spotrebiteľmi, ktorí ich ešte môžu použiť. S výnimkou prípadov uvedených v bodoch 1 až 3 vyššie predávajúci na žiadosť spotrebiteľa sprístupní spotrebiteľovi iný obsah ako osobné údaje, ktoré poskytol alebo vytvoril spotrebiteľ v priebehu používania digitálneho obsahu alebo digitálnej služby poskytovanej predávajúcim. V prípade odstúpenia od zmluvy môže predávajúci zabrániť spotrebiteľovi v ďalšom používaní digitálneho obsahu alebo digitálnej služby, najmä tým, že zabráni spotrebiteľovi v prístupe k digitálnemu obsahu alebo digitálnej službe alebo zablokuje používateľský účet, čím nie sú dotknuté práva spotrebiteľa uvedené v predchádzajúcej vete. Spotrebiteľ má právo bezplatne, bez prekážok zo strany predávajúceho, v primeranej lehote a v bežne používanom strojovo čitateľnom formáte získať digitálny obsah od predávajúceho späť.
8.7.2 V prípade odstúpenia od zmluvy o poskytnutí Produktu - digitálneho obsahu alebo digitálnej služby je spotrebiteľ povinný prestať digitálny obsah alebo digitálnu službu používať a sprístupňovať tretím osobám.
8.8. Prípadné náklady spojené s odstúpením od zmluvy zo strany spotrebiteľa, ktoré je spotrebiteľ povinný znášať:
8.8.1. V prípade Produktov - hnuteľných vecí (vrátane hnuteľných vecí s digitálnymi prvkami) - ak si spotrebiteľ zvolil iný spôsob doručenia Produktu ako najlacnejší bežný spôsob doručenia dostupný v Internetovom obchode, Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ktoré spotrebiteľovi vznikli.
8.8.2 V prípade Produktov - hnuteľných vecí (vrátane hnuteľných vecí s digitálnymi prvkami) - znáša spotrebiteľ priame náklady na vrátenie Produktu.
8.8.3 V prípade Výrobku - služby, ktorej poskytovanie sa - na výslovnú žiadosť spotrebiteľa - začalo pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, je spotrebiteľ, ktorý uplatní právo na odstúpenie od zmluvy po tom, čo o to požiadal, povinný zaplatiť za služby poskytnuté do odstúpenia od zmluvy. Suma, ktorá sa má zaplatiť, sa vypočíta v pomere k tomu, čo bolo poskytnuté, s prihliadnutím na cenu alebo odmenu dohodnutú v zmluve. Ak je cena alebo odmena neprimerane vysoká, základom pre výpočet tejto sumy je trhová hodnota poskytnutého plnenia.
8.9. Spotrebiteľ nemá právo odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku, pokiaľ ide o zmluvy:
8.9.1. (1) o poskytnutí služby, za ktorú je spotrebiteľ povinný zaplatiť cenu, ak predávajúci poskytol službu v plnom rozsahu s výslovným a predchádzajúcim súhlasom spotrebiteľa, ktorý bol pred poskytnutím služby predávajúcim informovaný o tom, že po poskytnutí služby predávajúcim stratí právo na odstúpenie od zmluvy, a vzal to na vedomie; (2) pri ktorých cena alebo odmena závisí od výkyvov na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemá pod kontrolou a ktoré môžu nastať pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy; (3) pri ktorých je predmetom plnenia Produkt - hnuteľná vec (vrátane hnuteľnej veci s digitálnymi prvkami) - ktorá nie je prefabrikovaná, vyrobená podľa špecifikácie spotrebiteľa alebo slúžiaca na uspokojenie jeho individuálnych potrieb; (4) pri ktorých je predmetom plnenia Produkt - hnuteľná vec (vrátane hnuteľnej veci s digitálnymi prvkami) - ktorá podlieha rýchlej skaze alebo má krátku dobu trvanlivosti; (5) pri ktorých je predmetom plnenia Výrobok - hnuteľná vec (vrátane hnuteľnej veci s digitálnymi prvkami) - dodaný v uzavretom obale, ktorý nie je možné po otvorení vrátiť zo zdravotných alebo hygienických dôvodov, ak bol obal po dodaní otvorený; (6) pri ktorých sú predmetom plnenia Výrobky - hnuteľné veci (vrátane hnuteľných vecí s digitálnymi prvkami) - ktoré sú po dodaní vzhľadom na ich povahu neoddeliteľne spojené s inými hnuteľnými vecami vrátane hnuteľných vecí s digitálnymi prvkami; (7) pri ktorých sú predmetom plnenia alkoholické nápoje, ktorých cena bola dohodnutá pri uzatvorení Kúpnej zmluvy, ktorých dodanie sa môže uskutočniť až po 30 dňoch a ktorých hodnota závisí od výkyvov na trhu, na ktoré nemá Predávajúci vplyv; (8) v ktorých spotrebiteľ výslovne požiadal, aby k nemu predávajúci prišiel za účelom vykonania neodkladnej opravy alebo údržby; ak predávajúci poskytne navyše iné služby, než ktoré spotrebiteľ požadoval, alebo dodá výrobky - hnuteľné veci (vrátane hnuteľných vecí s digitálnymi prvkami) -,iné ako náhradné diely potrebné na vykonanie opravy alebo údržby, má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy, pokiaľ ide o ďalšie služby alebo výrobky; (9) ak je predmetom dodávky zvukový alebo obrazový záznam alebo počítačový softvér dodávaný v zapečatenom obale, ak sa obal po dodaní otvorí; (10) pri dodávke novín, periodík alebo časopisov s výnimkou zmlúv o predplatnom; (11) uzavreté formou verejnej dražby; (12) na poskytnutie ubytovania, iného ako na bytové účely, prepravy tovaru, prenájmu automobilov, stravovania, služieb súvisiacich s voľným časom, zábavou, športovými alebo kultúrnymi podujatiami, ak je v zmluve uvedený dátum alebo obdobie poskytnutia služby; (13) pri poskytovaní digitálneho obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, za ktorý je spotrebiteľ povinný zaplatiť cenu, ak predávajúci začal plniť s výslovným a predchádzajúcim súhlasom spotrebiteľa, ktorý bol pred poskytnutím služby predávajúcim informovaný o tom, že po poskytnutí služby a jej potvrdení predávajúcim stráca právo na odstúpenie od zmluvy, a ak predávajúci poskytol spotrebiteľovi potvrdenie uvedené v čl. 15 ods. 1 a 2 alebo § 21 ods. 1 zákona o právach spotrebiteľa; 14) pri poskytovaní služieb, za ktoré je spotrebiteľ povinný zaplatiť cenu, v prípade ktorých spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho, aby sa dostavil na opravu k spotrebiteľovi domov a služba už bola s výslovným a predchádzajúcim súhlasom spotrebiteľa v plnom rozsahu vykonaná.
8.10 Ustanovenia obsiahnuté v tomto bode 8 Obchodných podmienok týkajúce sa spotrebiteľa sa od 1. januára 2021 a pre zmluvy uzatvorené od tohto dátumu použijú aj na zákazníka alebo zákazníka, ktorý je fyzickou osobou uzatvárajúcou zmluvu priamo súvisiacu s jej podnikateľskou činnosťou, ak z obsahu tejto zmluvy vyplýva, že pre túto osobu nemá profesionálny charakter vyplývajúci najmä z predmetu jej podnikateľskej činnosti, sprístupnenej na základe ustanovení o Centrálnom registri a informáciách o podnikateľskej činnosti.
 

9 USTANOVENIA VPLYVAJÚCE NA ZÁKAZNÍKOV

9.1 Tento článok 9 Obchodných podmienok a všetky ustanovenia v ňom obsiahnuté sú určené, a teda záväzné len pre zákazníka alebo Príjemcu služby, ktorý nie je spotrebiteľom, a to od 1. januára 2021. a v prípade zmlúv uzatvorených od tohto dátumu aj na osobu, ktorá nie je spotrebiteľom a ktorá uzatvára zmluvu priamo súvisiacu s jej podnikateľskou činnosťou, ak z obsahu tejto zmluvy vyplýva, že pre ňu nemá profesionálny charakter, vyplývajúci najmä z predmetu jej podnikateľskej činnosti, sprístupnenej na základe ustanovení o Centrálnom registri a informáciách o podnikateľskej činnosti.
9.2. Predávajúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa jej uzavretia. V takomto prípade môže dôjsť k odstúpeniu od Kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu a nevznikajú tým žiadne nároky Zákazníka voči Predávajúcemu.
9.3. Predávajúci má právo obmedziť dostupné spôsoby platby, vrátane vyžadovania platby vopred v plnej výške alebo čiastočne, a to bez ohľadu na spôsob platby zvolený Zákazníkom a skutočnosť uzatvorenia Kúpnej zmluvy.
9.4. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy aj bez uvedenia dôvodu..4. Poskytovateľ služieb môže vypovedať zmluvu o poskytovaní Elektronických služieb s okamžitou účinnosťou a bez uvedenia dôvodu zaslaním príslušného vyhlásenia Zákazníkovi.
9.5. Zodpovednosť Poskytovateľa služieb/Objednávateľa voči Poskytovateľovi služieb/Objednávateľovi, bez ohľadu na jej právny základ, je obmedzená - pre jednotlivú pohľadávku, ako aj pre všetky pohľadávky spolu - do výšky zaplatenej ceny a nákladov na dodanie za Predajnú zmluvu, najviac však do výšky tisíc PLN. Obmedzenie sumy uvedenej v predchádzajúcej vete sa vzťahuje na všetky nároky Zákazníka/Klienta voči Poskytovateľovi služieb/Predávajúcemu, a to aj v prípade, ak nedošlo k uzatvoreniu Kúpnej zmluvy alebo ak sa Kúpna zmluva netýka. Poskytovateľ služieb/Predajca zodpovedá Príjemcovi služieb/Objednávateľovi len za typické škody predvídateľné v čase uzavretia zmluvy a nezodpovedá za ušlý zisk. Predávajúci tiež nezodpovedá za prípadné omeškanie dodávky.
9.6. Všetky spory, ktoré vzniknú medzi Predávajúcim/Poskytovateľom služieb a Príjemcom služieb/Objednávateľom, budú predložené súdu príslušnému podľa sídla Predávajúceho/Poskytovateľa služieb.
9.7. Zodpovednosť Predávajúceho zo záruky za Produkt alebo nesúlad Produktu s Kúpnou zmluvou je vylúčená.
9.8. Predávajúci odpovie na reklamáciu do 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia.

10. STANOVISKÁ K VÝROBKOM

10.1. Predávajúci umožní svojim Zákazníkom vydávať a sprístupňovať stanoviská k Produktom a Internetovému obchodu za podmienok uvedených v tejto časti Obchodných podmienok.
10.2. Vydanie stanoviska Zákazníkom je možné po použití formulára umožňujúceho pridať stanovisko k Výrobku alebo Internetovému obchodu. Tento formulár môže byť sprístupnený priamo na webovej stránke Internetového obchodu (aj prostredníctvom externého widgetu) alebo môže byť sprístupnený prostredníctvom individuálneho odkazu, ktorý Zákazník dostane po nákupe na e-mailovú adresu, ktorú Zákazník uviedol. Pri pridávaní názoru môže Zákazník pridať aj grafické hodnotenie alebo obrázok Výrobku - ak je takáto možnosť vo formulári na pridanie názoru k dispozícii.
10.3. Názor na Produkt môže byť vydaný len na Produkty skutočne zakúpené v Internetovom obchode Predávajúceho a Zákazníkom, ktorý zakúpil hodnotený Produkt. Je zakázané uzatvárať fiktívne alebo zdanlivé kúpne zmluvy za účelom vydania stanoviska k Produktu. Stanovisko k Internetovému obchodu môže vydať osoba, ktorá je Zákazníkom Internetového obchodu.
10.4. Pridávanie stanovísk Zákazníkmi nesmie byť použité na nezákonné činnosti, najmä na činnosti predstavujúce akt nekalej súťaže alebo činnosti porušujúce osobnostné práva, práva duševného vlastníctva alebo iné práva Predávajúceho alebo tretích osôb. Pri pridávaní názoru je Zákazník povinný konať v súlade so zákonom, týmito Obchodnými podmienkami a dobrými mravmi.
10.5. Názory môžu byť sprístupnené priamo na internetovej stránke Internetového obchodu (napr. pri danom Produkte) alebo v externej službe na zber názorov, s ktorou Predávajúci spolupracuje a na ktorú je na internetovej stránke Internetového obchodu odkaz (aj prostredníctvom externého widgetu umiestneného na internetovej stránke Internetového obchodu).
10.6 Predávajúci zabezpečí, aby zverejnené názory na Produkty pochádzali od jeho Zákazníkov, ktorí si daný Produkt zakúpili. Na tento účel Predávajúci podnikne nasledujúce kroky na overenie toho, že názory pochádzajú od jeho Zákazníkov:
10.6.1 Zverejnenie názoru vydaného prostredníctvom formulára dostupného priamo na webovej stránke Internetového obchodu si vyžaduje predchádzajúce overenie Poskytovateľom služieb. Overenie spočíva v kontrole súladu stanoviska s týmito Obchodnými podmienkami, najmä v kontrole, či osoba poskytujúca stanovisko je Zákazníkom Internetového obchodu - v tomto prípade Predávajúci skontroluje, či osoba uskutočnila nákup v Internetovom obchode, a v prípade stanoviska k Produktu dodatočne skontroluje, či osoba zakúpila recenzovaný Produkt. Overenie sa uskutoční bez zbytočného odkladu.
10.6.2. Predávajúci zasiela svojim Zákazníkom (aj prostredníctvom externej služby zhromažďujúcej názory, s ktorou spolupracuje) individuálny odkaz na e-mailovú adresu, ktorú Zákazník uviedol pri nákupe - týmto spôsobom je prístup k formuláru na vyjadrenie názoru umožnený len Zákazníkovi, ktorý si zakúpil Produkt v Internetovom obchode.
10.6.3 V prípade pochybností Predávajúceho alebo námietok smerujúcich k Predávajúcemu zo strany iných Zákazníkov alebo tretích osôb, či daný názor pochádza od Zákazníka alebo či si daný Zákazník zakúpil daný Produkt, si Predávajúci vyhradzuje právo kontaktovať autora názoru za účelom objasnenia a potvrdenia, že je skutočne Zákazníkom Internetového obchodu alebo si zakúpil recenzovaný Produkt.
10.7. Akékoľvek pripomienky, odvolania voči overeniu názorov alebo námietky, či daný názor pochádza od Zákazníka alebo či daný Zákazník zakúpil daný Produkt, je možné podať spôsobom analogickým reklamačnému konaniu uvedenému v bode 6 Obchodných podmienok.
10.8. Predávajúci neumiestňuje ani nezadáva inej osobe umiestnenie nepravdivých názorov alebo odporúčaní Zákazníkov a neskresľuje názory alebo odporúčania Zákazníkov za účelom propagácie svojich Produktov. Predávajúci sprístupňuje pozitívne aj negatívne názory. Predávajúci neposkytuje sponzorované názory.

12. NEZÁKONNÝ OBSAH A INÝ OBSAH, KTORÝ NIE JE V SÚLADE S PODMIENKAMI.

11.1 Táto časť Obchodných podmienok obsahuje ustanovenia podľa Zákona o digitálnych službách, pokiaľ ide o Internetový obchod a Poskytovateľa služieb. Zákazník vo všeobecnosti nie je povinný poskytovať obsah pri používaní Internetového obchodu, pokiaľ Obchodné podmienky nevyžadujú konkrétne údaje (napr. údaje pre zadanie Objednávky). Zákazník môže v Internetovom obchode pridávať názory alebo komentáre pomocou nástrojov, ktoré na tento účel poskytuje Poskytovateľ služieb. Vždy, keď Klient poskytne obsah, je povinný dodržiavať pravidlá obsiahnuté v Obchodných podmienkach.

11.2. KONTAKTNÉ MIESTO - Poskytovateľ služieb určuje e-mailovú adresu ivel@ivel.pl ako jednotné kontaktné miesto. Toto kontaktné miesto umožňuje Poskytovateľovi služieb priamo komunikovať s orgánmi členských štátov, Európskou komisiou a Radou pre digitálne služby a zároveň umožňuje príjemcom služieb (vrátane Príjemcov služieb) priamo, rýchlo a priateľsky komunikovať s Poskytovateľom služieb elektronickými prostriedkami na účely uplatňovania zákona o digitálnych službách . Poskytovateľ služby uvedie poľský jazyk a anglický jazyk pre komunikáciu so svojím kontaktným miestom.

11.3 Postup pri nahlasovaní Nezákonného obsahu a konanie v súlade s článkom 16 Zákona o digitálnych službách:

11.3.1 Každá osoba alebo subjekt môže Poskytovateľovi služieb na e-mailovú adresu ivel@ivel.pl nahlásiť výskyt konkrétnych informácií, ktoré osoba alebo subjekt považuje za Nezákonný obsah.

11.3.2. . Oznámenie musí byť dostatočne presné a primerane odôvodnené. Na tento účel Poskytovateľ služieb umožní a uľahčí podávanie oznámení na vyššie uvedenú e-mailovú adresu, ktoré budú obsahovať všetky nasledujúce údaje: (1) dostatočne odôvodnené vysvetlenie dôvodov, prečo osoba alebo subjekt tvrdí, že nahlásené informácie predstavujú Nezákonný obsah; (2) jasné uvedenie presného elektronického umiestnenia informácií, ako je presná adresa URL, a prípadne ďalšie informácie na identifikáciu Nezákonného obsahu podľa typu obsahu a konkrétneho typu služby; (3) meno a e-mailovú adresu osoby alebo subjektu, ktorý podáva oznámenie, s výnimkou oznámenia týkajúceho sa informácií, ktoré sa považujú za súvisiace s niektorým z trestných činov uvedených v čl. 3 až 7 smernice 2011/93/EÚ; a (4) vyhlásenie potvrdzujúce, že osoba alebo subjekt podávajúci oznámenie je v dobrej viere, že informácie a tvrdenia v ňom obsiahnuté sú správne a úplné.

11.3.3 Uvedené oznámenie sa považuje za skutočný poznatok alebo vedomosť na účely článku 6 zákona o digitálnych službách vo vzťahu k informáciám, ktorých sa týka, ak umožňuje poskytovateľovi služieb konajúcemu s náležitou starostlivosťou určiť bez podrobnej právnej analýzy nezákonnú povahu príslušnej činnosti alebo informácií.

11.3.4 Ak oznámenie obsahuje elektronické kontaktné údaje osoby alebo subjektu, ktorý oznámenie podal, Poskytovateľ služieb bez zbytočného odkladu zašle takejto osobe alebo subjektu potvrdenie o prijatí oznámenia. Poskytovateľ služieb tiež bez zbytočného odkladu oznámi takejto osobe alebo takémuto subjektu svoje rozhodnutie v súvislosti s informáciami, ktorých sa oznámenie týka, a poskytne informácie o tom, ako sa proti prijatému rozhodnutiu odvolať.

11.3.5. Poskytovateľ služieb zváži všetky oznámenia, ktoré dostane v rámci uvedeného mechanizmu, a prijme rozhodnutia týkajúce sa informácií, ktorých sa oznámenia týkajú, včas, nestranne a objektívne a s náležitou starostlivosťou. Ak poskytovateľ služieb používa na účely takéhoto spracúvania alebo rozhodovania automatizované prostriedky, uvedie o tom informácie v oznámení uvedenom v predchádzajúcom odseku.

11.4. Informácie o obmedzeniach, ktoré Poskytovateľ služieb ukladá v súvislosti s používaním Internetového obchodu s ohľadom na informácie poskytnuté Klientom:

11.4.1 Príjemca služby je pri poskytovaní akéhokoľvek obsahu v rámci Internetového obchodu viazaný nasledujúcimi pravidlami:

11.4.1.1. povinnosť používať Internetový obchod, vrátane zverejňovania obsahu (napr. v rámci názorov alebo komentárov), v súlade s jeho účelom, týmito Podmienkami a spôsobom, ktorý je v súlade so zákonom a dobrými mravmi, s ohľadom na rešpektovanie osobnostných práv a autorských práv a práv duševného vlastníctva Poskytovateľa služieb a tretích osôb;

11.4.1.2. povinnosť zadávať obsah, ktorý je vecne správny a nie je zavádzajúci;

11.4.1.3. zákaz poskytovania nezákonného obsahu vrátane zákazu poskytovania Nezákonného obsahu;

11.4.1.4. zákaz zasielania nevyžiadaných obchodných informácií (spamu) prostredníctvom Internetového obchodu;

11.4.1.5. zákaz poskytovať Obsah, ktorý porušuje všeobecne uznávané zásady netikety, vrátane obsahu, ktorý je vulgárny alebo urážlivý;

11.4.1.6. povinnosť mať v prípade potreby všetky potrebné práva a povolenia na poskytnutie takéhoto obsahu na stránkach Internetového obchodu, najmä autorské práva alebo potrebné licencie, povolenia a súhlasy na jeho použitie, šírenie, sprístupnenie alebo zverejnenie, najmä právo na zverejnenie a šírenie v Internetovom obchode a právo na použitie a šírenie obrazu alebo osobných údajov v prípade obsahu, ktorý obsahuje obraz alebo osobné údaje tretej osoby.

11.4.1.7. povinnosť používať Internetový obchod spôsobom, ktorý nepredstavuje bezpečnostné riziko pre dátový komunikačný systém Poskytovateľa služieb, Internetový obchod alebo tretie osoby.

11.4.2. Poskytovateľ služby si vyhradzuje právo moderovať obsah poskytovaný Príjemcami služby na stránkach Internetového obchodu. Moderovanie sa vykonáva v dobrej viere a s náležitou starostlivosťou a z vlastnej iniciatívy Poskytovateľa služieb alebo na základe prijatého oznámenia s cieľom odhaliť, identifikovať a odstrániť Nezákonný obsah alebo iný obsah, ktorý nie je v súlade s Podmienkami, alebo zabrániť prístupu k nemu, alebo prijať potrebné opatrenia na splnenie požiadaviek práva Európskej únie a vnútroštátneho práva zlučiteľného s právom Európskej únie vrátane požiadaviek stanovených v Zákone o digitálnych službách, alebo požiadaviek obsiahnutých v Podmienkach.

11.4.3. Proces moderovania môže byť vykonávaný manuálne človekom alebo sa môže spoliehať na automatizované alebo poloautomatizované nástroje, ktoré Poskytovateľovi služieb uľahčia identifikáciu Nezákonného obsahu alebo iného obsahu, ktorý nie je v súlade s Podmienkami. Po identifikácii takéhoto obsahu Poskytovateľ služieb rozhodne, či odstráni alebo zamedzí prístup k obsahu alebo inak obmedzí jeho viditeľnosť, alebo podnikne akékoľvek iné kroky, ktoré považuje za potrebné (napr. kontaktuje Klienta s cieľom objasniť námietky a zmeniť obsah). Poskytovateľ služieb bude jasne a zrozumiteľne informovať Klienta, ktorý obsah poskytol (ak má jeho kontaktné údaje), o svojom rozhodnutí, dôvodoch svojho rozhodnutia a možnostiach odvolania sa proti rozhodnutiu.

11.4.4 Poskytovateľ služieb pri výkone svojich práv a povinností podľa zákona o digitálnych službách postupuje s náležitou starostlivosťou, objektívne a primerane a s náležitým ohľadom na práva a oprávnené záujmy všetkých zúčastnených strán vrátane príjemcov služby, najmä s prihliadnutím na práva zakotvené v Charte základných práv Európskej únie, ako je sloboda prejavu, sloboda a pluralita médií a iné základné práva a slobody.

11.5. Akékoľvek pripomienky, sťažnosti, podnety, odvolania alebo námietky týkajúce sa rozhodnutí alebo iných úkonov či nečinnosti poskytovateľa služieb na základe prijatého oznámenia alebo rozhodnutia poskytovateľa služieb prijatého v súlade s ustanoveniami týchto podmienok je možné podať spôsobom analogickým s postupom podávania sťažností uvedeným v bode 6 týchto podmienok. Využitie tohto postupu je bezplatné a umožňuje podávanie sťažností elektronicky na uvedenú e-mailovú adresu. Využitím postupu podávania sťažností nie je dotknuté právo dotknutej osoby alebo subjektu podať žalobu na súd a nie sú ním dotknuté jej/jeho iné práva.

11.6. Poskytovateľ služieb posudzuje všetky pripomienky, sťažnosti, podnety, odvolania alebo námietky proti rozhodnutiam alebo iným úkonom či nečinnosti poskytovateľa služieb na základe prijatého oznámenia alebo rozhodnutia včas, nediskriminačne, objektívne a nestranne. Ak sťažnosť alebo iné oznámenie obsahuje dostatočné dôvody na to, aby sa poskytovateľ služieb domnieval, že jeho rozhodnutie neprijať opatrenie v reakcii na oznámenie je neopodstatnené alebo že informácie, ktorých sa sťažnosť týka, nie sú nezákonné a v rozpore s podmienkami, alebo obsahuje informácie, ktoré naznačujú, že konanie sťažovateľa neodôvodňuje prijaté opatrenie, poskytovateľ služieb bez zbytočného odkladu zruší alebo zmení svoje rozhodnutie o odstránení alebo zabránení prístupu k obsahu alebo o inom obmedzení jeho viditeľnosti alebo prijme iné opatrenia, ktoré považuje za potrebné.

11.7 Príjemcovia služieb, osoby alebo subjekty, ktoré nahlásili nezákonný obsah a ktorým sú adresované rozhodnutia poskytovateľa služieb týkajúce sa nezákonného obsahu alebo obsahu, ktorý nie je v súlade s podmienkami, majú právo vybrať si akýkoľvek orgán mimosúdneho riešenia sporov certifikovaný koordinátorom digitálnych služieb členského štátu na riešenie sporov týkajúcich sa týchto rozhodnutí, a to aj v súvislosti so sťažnosťami, ktoré neboli vyriešené prostredníctvom interného systému poskytovateľa služieb na riešenie sťažností.

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

10.1 Zmluvy uzatvorené prostredníctvom Internetového obchodu sa uzatvárajú v poľskom jazyku.
10.2 Zmena Obchodných podmienok:
10.2.1 Poskytovateľ služieb si vyhradzuje právo na zmenu Obchodných podmienok z dôležitých dôvodov, t. j.: zmena právnych predpisov; zmena spôsobu platby a doručovania - v rozsahu, v akom tieto zmeny ovplyvňujú vykonávanie ustanovení týchto Obchodných podmienok.
10.2.2 V prípade uzatvárania zmlúv trvalého charakteru na základe týchto Obchodných podmienok (napr. poskytovanie Elektronických služieb - Účet) sú zmenené Obchodné podmienky pre Príjemcu služby záväzné, ak boli splnené podmienky uvedené v § 384 a 384[1] Občianskeho zákonníka, t. j. Príjemca služby bol o zmenách riadne informovaný a nevypovedal zmluvu do 14 kalendárnych dní odo dňa oznámenia. V prípade, že zmena zmluvných podmienok má za následok zavedenie akýchkoľvek nových poplatkov alebo zvýšenie súčasných poplatkov, má Príjemca služby, ktorý je spotrebiteľom, právo od zmluvy odstúpiť.
10.2.3 V prípade uzatvárania zmlúv na základe týchto Obchodných podmienok, ktoré nie sú nepretržitými zmluvami (napr. kúpna zmluva), zmeny a doplnenia Obchodných podmienok nijako neovplyvnia nadobudnuté práva Príjemcov služieb/zákazníkov, ktorí sú spotrebiteľmi, pred dátumom účinnosti zmien a doplnení Obchodných podmienok, najmä zmeny a doplnenia Obchodných podmienok neovplyvnia už zadané alebo podané Objednávky a uzatvorené, uzavreté alebo plnené kúpne zmluvy.
10.3 Vo veciach, ktoré nie sú upravené týmito Obchodnými podmienkami, sa uplatňujú všeobecne platné ustanovenia poľského práva, najmä Občiansky zákonník; Zákon o poskytovaní elektronických služieb z 18. júla 2002 (Zbierka zákonov 2002 č. 144, položka 1204 v znení neskorších predpisov); pre Kúpne zmluvy uzatvorené do 24. decembra 2014 so Zákazníkmi, ktorí sú spotrebiteľmi, ustanovenia Zákona o ochrane niektorých práv spotrebiteľov a zodpovednosti za škodu spôsobenú nebezpečným výrobkom z 2. marca 2000. (Zbierka zákonov 2000 č. 22, položka 271 v znení neskorších predpisov) a Zákon o osobitných podmienkach predaja tovaru spotrebiteľom a o zmene a doplnení Občianskeho zákonníka z 27. júla 2002 (Zbierka zákonov 2002 č. 141, položka 1176 v znení neskorších predpisov); pre Kúpne zmluvy uzatvorené od 25. decembra 2014 so Zákazníkmi, ktorí sú spotrebiteľmi - ustanovenia Zákona o právach spotrebiteľov z 30. mája 2014. (Zbierka zákonov 2014, položka 827 v znení neskorších predpisov); a ďalšie príslušné ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov.

13. VZOR FORMULÁRA PRE ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
(PRÍLOHA Č. 2 K ZÁKONU O PRÁVACH SPOTREBITEĽOV)


Vzor formulára na odstúpenie od zmluvy
(tento formulár je potrebné vyplniť a zaslať len v prípade, ak chcete odstúpiť od zmluvy)


- Adresát:


IVEL ELECTRONICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Ks. Brzóski 5, 42-202 Częstochowa
ivel.pl
ivel@ivel.pl


- Ja/my(*) týmto oznamujem(*), že odstupujem(*) od kúpnej zmluvy na nasledujúci tovar(*) od zmluvy na dodávku nasledujúceho tovaru(*) od zmluvy na zhotovenie nasledujúceho tovaru(*)/poskytnutie nasledujúcej služby(*)

- Dátum uzavretia zmluvy(*)/odberu(*)
- Meno a priezvisko spotrebiteľa(ov)spotrebiteľa(ov)
- Adresa spotrebiteľa(ov)
- Podpis spotrebiteľa(ov) (len ak sa tento formulár zasiela v papierovej forme)
- Dátum
(*) Nehodiace sa prečiarknite.