Zásady ochrany osobných údajov

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV
INTERNETOVÉHO OBCHODU IVEL.PL


OBSAH:


1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
2. ZÁKLAD SPRACOVANIA ÚDAJOV
3. ÚČEL, ZÁKLAD, OBDOBIE A ROZSAH SPRACOVANIA ÚDAJOV V INTERNETOVOM OBCHODE
4. PRÍJEMCOVIA ÚDAJOV V INTERNETOVOM OBCHODE
5. PROFILOVANIE V INTERNETOVOM OBCHODE
6. PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY
7. SÚBORY COOKIE V INTERNETOVOM OBCHODE, ÚDAJE O POUŽÍVANÍ A ANALYTICKÉ ÚDAJE
8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA


1.1. Tieto zásady ochrany osobných údajov internetového obchodu majú len informatívny charakter, čo znamená, že nie sú zdrojom povinností pre Príjemcov služieb alebo Zákazníkov internetového obchodu. Zásady ochrany osobných údajov obsahujú predovšetkým pravidlá týkajúce sa spracúvania osobných údajov Správcom v Internetovom obchode, vrátane dôvodov, účelov a rozsahu spracúvania osobných údajov a práv dotknutých osôb, ako aj informácie o používaní súborov cookie a analytických nástrojov v Internetovom obchode.
1.2. Správcom osobných údajov zhromažďovaných prostredníctvom Internetového obchodu je spoločnosť IVEL ELECTRONICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA so sídlom v Čenstochovej (sídlo a adresa na doručovanie: Ks. Brzóski 5, 42-202 Częstochowa), zapísaná v Obchodnom registri Národného súdneho registra pod číslom KRS 0000465064; registrový súd, na ktorom je uložená dokumentácia spoločnosti: Okresný súd v Čenstochovej, XVII hospodárske oddelenie Národného súdneho registra, NIP 9492194545, REGON 24328196000000, e-mailová adresa: ivel@ivel.pl, telefónne číslo: 343411630 - ďalej len "správca", ktorý je zároveň poskytovateľom služieb internetového obchodu a predávajúcim.
1.3. Kontaktné údaje na zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov, ktorú určil Správca: Paweł Minkina, telefónne číslo: 690 509 533.
1.4. Osobné údaje v Internetovom obchode spracúva Správca v súlade s platnými právnymi predpismi, najmä v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) - ďalej len "RODO" alebo "Nariadenie RODO". Oficiálne znenie nariadenia RODO: http: //eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679.
1.5 Používanie internetového obchodu vrátane uskutočňovania nákupov je dobrovoľné. Rovnako aj súvisiace poskytovanie osobných údajov Zákazníkom alebo Klientom využívajúcim Internetový obchod je dobrovoľné, až na dve výnimky: (1) uzatváranie zmlúv so Správcom - neposkytnutie osobných údajov potrebných na uzatvorenie a plnenie Kúpnej zmluvy alebo zmluvy o poskytovaní Elektronických služieb so Správcom v prípadoch a v rozsahu uvedenom na webovom sídle Internetového obchodu a v Prevádzkovom poriadku Internetového obchodu a v týchto zásadách ochrany osobných údajov má za následok nemožnosť uzatvorenia takejto zmluvy. Poskytnutie osobných údajov je v takomto prípade zmluvnou požiadavkou a ak chce dotknutá osoba uzatvoriť danú zmluvu so Správcom, je povinná požadované údaje poskytnúť. Rozsah údajov potrebných na uzavretie zmluvy je vždy vopred uvedený na webovom sídle internetového obchodu a v obchodných podmienkach internetového obchodu; (2) zákonné povinnosti Prevádzkovateľa - poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou vyplývajúcou zo všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré ukladajú Prevádzkovateľovi povinnosť spracúvať osobné údaje (napr. spracúvanie údajov na daňové alebo účtovné účely) a neposkytnutie týchto údajov znemožní Prevádzkovateľovi plnenie týchto povinností.
1.6. Správca dbá na osobitnú ochranu záujmov osôb, ktorých osobné údaje spracúva, a najmä je zodpovedný a zabezpečuje, aby údaje, ktoré zhromažďuje, boli (1) boli spracúvané zákonne; (2) boli zhromažďované na konkrétne, legitímne účely a neboli predmetom ďalšieho spracúvania nezlučiteľného s týmito účelmi; (3) boli vecne správne a primerané vo vzťahu k účelom, na ktoré sa spracúvajú; (4) uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutých osôb, nie dlhšie, ako je potrebné na dosiahnutie účelu spracúvania; a (5) spracúvané spôsobom, ktorý zabezpečuje primeranú bezpečnosť osobných údajov vrátane ochrany pred neoprávneným alebo nezákonným spracúvaním a pred náhodnou stratou, zničením alebo poškodením prostredníctvom vhodných technických alebo organizačných opatrení.
1.7. So zreteľom na povahu, rozsah, kontext a účely spracúvania a riziko zásahu do práv alebo slobôd fyzických osôb s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou Prevádzkovateľ zavedie primerané technické a organizačné opatrenia, aby zabezpečil, že spracúvanie sa vykonáva v súlade s týmto nariadením, a aby to vedel preukázať. Tieto opatrenia sa podľa potreby preskúmajú a aktualizujú. Správca uplatňuje technické opatrenia, aby zabránil získaniu a úprave elektronicky prenášaných osobných údajov neoprávnenými osobami.
1.8. Všetky slová, výrazy a skratky uvedené v týchto pravidlách ochrany osobných údajov a začínajúce veľkým písmenom (napr. Predávajúci, Internetový obchod, Elektronická služba) sa chápu v súlade s ich definíciou uvedenou v Pravidlách a prevádzkovom poriadku Internetového obchodu, ktoré sú k dispozícii na stránkach Internetového obchodu.


2. ZÁKLAD SPRACOVANIA ÚDAJOV


2.1. Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje v prípadoch - a v rozsahu, v ktorom je splnená aspoň jedna z nasledujúcich podmienok: (1) dotknutá osoba udelila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viacero stanovených účelov; (2) spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie krokov na žiadosť dotknutej osoby pred uzavretím zmluvy; (3) spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti, ktorú má Prevádzkovateľ; alebo (4) spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, okrem prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa.
2.2. Spracúvanie osobných údajov prevádzkovateľom si v každom prípade vyžaduje existenciu aspoň jedného z dôvodov uvedených v bode. 2.1 týchto zásad ochrany osobných údajov. Konkrétne dôvody spracúvania osobných údajov Príjemcov služieb a Zákazníkov internetového obchodu Správcom sú uvedené v ďalšom bode Zásad ochrany osobných údajov - vo vzťahu k danému účelu spracúvania osobných údajov Správcom.


3. ÚČEL, ZÁKLAD, OBDOBIE A ROZSAH SPRACÚVANIA ÚDAJOV V INTERNETOVOM OBCHODE


3.1. Účel, základ, obdobie a rozsah a príjemcovia osobných údajov spracúvaných Správcom vyplývajú v každom prípade z činností vykonávaných príslušným Zákazníkom alebo Klientom v Internetovom obchode. Napríklad, ak sa Zákazník rozhodne uskutočniť nákup v Internetovom obchode a namiesto doručenia kuriérom si zvolí osobný odber zakúpeného Produktu, jeho osobné údaje budú spracúvané na účely plnenia uzatvorenej Kúpnej zmluvy, ale nebudú už sprístupnené dopravcovi, ktorý v mene Správcu vykonáva doručenie.
3.2. Správca môže spracúvať osobné údaje v Internetovom obchode na nasledovné účely, z nasledovných dôvodov, po nasledovné obdobia a v nasledovnom rozsahu:

Účel spracúvania údajov Právny základ spracúvania a doba uchovávania údajov Rozsah spracúvania údajov
Plnenie kúpnej zmluvy alebo zmluvy o poskytovaní elektronických služieb alebo vykonanie úkonov na žiadosť dotknutej osoby pred uzatvorením uvedených zmlúv Článok 6 ods. 1 písm. b) nariadenia RODO (plnenie zmluvy)
Údaje sa uchovávajú počas obdobia potrebného na plnenie, ukončenie alebo iné skončenie platnosti uzavretej zmluvy.
Maximálny rozsah: meno a priezvisko; e-mailová adresa; kontaktné telefónne číslo; adresa na doručenie (ulica, číslo domu, číslo prevádzkarne, PSČ, mesto, krajina), adresa bydliska/podnikania/miesta (ak sa líši od adresy na doručenie).
V prípade Príjemcov služieb alebo Klientov, ktorí nie sú spotrebiteľmi, môže Správca dodatočne spracovať názov spoločnosti a daňové identifikačné číslo (DIČ) Príjemcu služieb alebo Klienta.
Uvedený rozsah je maximálny - v prípade napr. osobného odberu nie je potrebné uvádzať adresu doručenia.
Priamy marketing Článok 6 ods. 1 písm. f) nariadenia RODO (oprávnený záujem prevádzkovateľa).
Údaje sa uchovávajú po dobu existencie oprávneného záujmu, ktorý sleduje prevádzkovateľ, nie však dlhšie, ako je doba premlčania nárokov voči dotknutej osobe v súvislosti s obchodnou činnosťou prevádzkovateľa. Premlčacia lehota sa riadi ustanoveniami zákona, najmä Občianskeho zákonníka (základná premlčacia lehota pre nároky súvisiace s podnikateľskou činnosťou je tri roky a pre kúpnu zmluvu dva roky).
Prevádzkovateľ nesmie spracúvať údaje na účely priameho marketingu v prípade účinnej námietky dotknutej osoby v tomto smere.
E-mailová adresa, kontaktné telefónne číslo
Marketing Článok 6 ods. 1 písm. a) nariadenia RODO (súhlas)
Údaje sa uchovávajú, kým dotknutá osoba neodvolá svoj súhlas s ďalším spracúvaním na tento účel.

Meno, e-mailová adresa
Vyjadrenie zákazníka k uzatvorenej kúpnej zmluve Článok 6 ods. 1 písm. a) nariadenia RODO
Údaje sa uchovávajú, kým dotknutá osoba neodvolá svoj súhlas s ďalším spracúvaním svojich údajov na tento účel.
E-mailová adresa
Vedenie účtovníctva Článok 6 ods. 1 písm. c) nariadenia RODO v spojení s § 74 ods. 2 zákona o účtovníctve, t. j. z 30. januára 2018. (Zbierka zákonov z roku 2018, položka 395)
Údaje sa uchovávajú počas obdobia stanoveného zákonom, ktorý správcovi ukladá povinnosť viesť účtovníctvo (5 rokov, počítaných od začiatku roka nasledujúceho po účtovnom roku, ktorého sa údaje týkajú).
Meno a priezvisko; adresa bydliska/podnikania/sídla (ak sa líši od adresy na doručovanie), obchodné meno a daňové identifikačné číslo (DIČ) zákazníka alebo klienta
Určenie, uplatnenie alebo obhajoba nárokov, ktoré môže Správca uplatniť alebo ktoré môžu byť uplatnené voči Správcovi Článok 6 ods. 1 písm. f) nariadenia RODO
Údaje sa uchovávajú po dobu existencie oprávneného záujmu, ktorý sleduje Správca, najdlhšie však po dobu premlčania nárokov voči dotknutej osobe v súvislosti s podnikateľskou činnosťou Správcu. Premlčacia lehota je určená ustanoveniami zákona, najmä Občianskeho zákonníka (základná premlčacia lehota pre nároky súvisiace s vykonávaním podnikateľskej činnosti je tri roky a pre kúpnu zmluvu dva roky).
Meno a priezvisko zákazníka; kontaktné telefónne číslo; e-mailová adresa; adresa na doručovanie (ulica, číslo domu, číslo bytu, PSČ, mesto, štát), adresa bydliska/podnikania/sídla (ak sa líši od adresy na doručovanie).
V prípade Príjemcov služieb alebo Klientov, ktorí nie sú spotrebiteľmi, môže Správca dodatočne spracovať názov spoločnosti a daňové identifikačné číslo (DIČ) Príjemcu služieb alebo Klienta.


4. PRÍJEMCOVIA ÚDAJOV V INTERNETOVOM OBCHODE


4.1. Pre riadne fungovanie Internetového obchodu vrátane plnenia uzatvorených Kúpnych zmlúv je nevyhnutné, aby Správca využíval služby externých subjektov (ako napr. poskytovateľa softvéru, kuriéra alebo spracovateľa platieb). Správca využíva len služby takých sprostredkovateľov, ktorí poskytujú dostatočné záruky na zavedenie vhodných technických a organizačných opatrení tak, aby spracúvanie spĺňalo požiadavky Nariadenia RODO a chránilo práva dotknutých osôb.
4.2. Prenos údajov Správcom sa neuskutočňuje v každom prípade a nie všetkým príjemcom alebo kategóriám príjemcov uvedeným v Zásadách ochrany osobných údajov - Správca prenáša údaje len vtedy, ak je to nevyhnutné na splnenie daného účelu spracúvania osobných údajov a len v rozsahu nevyhnutnom na jeho splnenie. Napríklad ak Zákazník využíva osobný odber, jeho údaje nebudú prenášané dopravcovi spolupracujúcemu s Prevádzkovateľom.
4.3. Osobné údaje Príjemcov služieb a Zákazníkov internetového obchodu môžu byť prenášané nasledujúcim príjemcom alebo kategóriám príjemcov:
4.3.1. Dopravcovia / špeditéri / sprostredkovatelia kuriérskych služieb - v prípade Zákazníka, ktorý využíva spôsob doručenia Produktu v Internetovom obchode prostredníctvom pošty alebo kuriérskej služby, Správca sprístupní zhromaždené osobné údaje Zákazníka vybranému dopravcovi, špeditérovi alebo sprostredkovateľovi, ktorý vykonáva prepravu zásielok v mene Správcu, a to v rozsahu potrebnom na dokončenie doručenia Produktu Zákazníkovi.
4.3.2. subjekty realizujúce platby elektronickou alebo kreditnou kartou - v prípade Zákazníka, ktorý v Internetovom obchode využíva spôsob platby elektronickou alebo kreditnou kartou, sprístupní Správca získané osobné údaje Zákazníka vybranému subjektu realizujúcemu uvedené platby v Internetovom obchode na príkaz Správcu v rozsahu potrebnom na vybavenie platby realizovanej Zákazníkom.
4.3.3. veriteľské subjekty / prenajímatelia - v prípade Zákazníka, ktorý v Internetovom obchode využíva spôsob splátkového platenia alebo spôsob lízingového platenia, sprístupní Správca zhromaždené osobné údaje Zákazníka vybranému veriteľovi alebo prenajímateľovi, ktorý v Internetovom obchode na príkaz Správcu spracúva vyššie uvedené platby, a to v rozsahu potrebnom na spracovanie Zákazníkom realizovanej platby.
4.3.4. poskytovateľ systému prieskumu verejnej mienky - v prípade Zákazníka, ktorý súhlasil s vyjadrením svojho názoru k uzatvorenej Kúpnej zmluve, sprístupní Správca získané osobné údaje Zákazníka vybranému subjektu poskytujúcemu systém prieskumu verejnej mienky k uzatvoreným Kúpnym zmluvám v Internetovom obchode v rozsahu potrebnom na vyjadrenie názoru Zákazníka prostredníctvom systému prieskumu verejnej mienky.
4.3.5. poskytovateľom služieb dodávajúcim Správcovi technické, IT a organizačné riešenia umožňujúce Správcovi vykonávať jeho podnikateľskú činnosť vrátane Internetového obchodu a prostredníctvom neho poskytovaných Elektronických služieb (najmä poskytovateľom počítačového softvéru na prevádzku Internetového obchodu, poskytovateľom elektronickej pošty a hostingu a poskytovateľom softvéru na riadenie podnikania a technickú pomoc Správcovi) - Správca sprístupní získané osobné údaje Zákazníka vybranému poskytovateľovi konajúcemu na jeho príkaz len v prípade a v rozsahu nevyhnutnom na naplnenie daného účelu spracúvania údajov v súlade s týmito Zásadami ochrany osobných údajov.
4.3.6. poskytovatelia účtovných, právnych a poradenských služieb poskytujúci účtovnú, právnu alebo poradenskú podporu Správcovi (najmä účtovná kancelária, advokátska kancelária alebo inkasná agentúra) - Správca sprístupní získané osobné údaje Zákazníka vybranému poskytovateľovi konajúcemu na základe objednávky Správcu len v prípade a v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie daného účelu spracúvania údajov v súlade s týmito Zásadami ochrany osobných údajov.
4..3.7. poskytovateľom sociálnych pluginov, skriptov a iných podobných nástrojov umiestnených na webových stránkach Internetového obchodu, ktoré umožňujú prehliadaču osoby navštevujúcej webové stránky Internetového obchodu sťahovať obsah od poskytovateľov uvedených pluginov (napr. prihlásenie pomocou prihlasovacích údajov do sociálnej siete) a na tento účel odovzdávať týmto poskytovateľom osobné údaje návštevníka, vrátane

4.3.7.1 Facebook Ireland Ltd. - Správca používa na webových stránkach Internetového obchodu zásuvné moduly sociálnej siete Facebook (napr. tlačidlo Páči sa mi to, Zdieľať alebo prihlásenie pomocou prihlasovacích údajov Facebook), a preto zhromažďuje a poskytuje osobné údaje zákazníka využívajúceho webové stránky Internetového obchodu spoločnosti Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Írsko) v rozsahu a v súlade so zásadami ochrany osobných údajov, ktoré sú k dispozícii tu: https://www.facebook.com/about/privacy/ (tieto údaje zahŕňajú informácie o vašich aktivitách na webovej stránke Internetového obchodu - vrátane informácií o vašom zariadení, navštívených stránkach, nákupoch, zobrazených reklamách a spôsobe využívania služieb - bez ohľadu na to, či máte účet na Facebooku a či ste prihlásený na Facebooku).


5. PROFILOVANIE V INTERNETOVOM OBCHODE


5.1. Nariadenie RODO vyžaduje, aby prevádzkovateľ poskytol informácie o automatizovanom rozhodovaní vrátane profilovania, ako sa uvádza v článku 22 ods. 1 a 4 nariadenia RODO, a - aspoň v týchto prípadoch - príslušné informácie o spôsoboch takéhoto rozhodovania, ako aj o význame a predvídateľných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu. S ohľadom na to prevádzkovateľ poskytuje informácie o možnom profilovaní v tejto časti zásad ochrany osobných údajov.
5.2. Správca môže využívať profilovanie v Internetovom obchode na účely priameho marketingu, avšak rozhodnutia, ktoré na jeho základe Správca prijíma, sa netýkajú uzatvorenia alebo odmietnutia Kúpnej zmluvy alebo možnosti využívania Elektronických služieb v Internetovom obchode. Dôsledkom použitia profilovania v Internetovom obchode môže byť napríklad poskytnutie zľavy, zaslanie zľavového kódu, pripomenutie nedokončeného nákupu, zaslanie návrhu Produktu, ktorý môže zodpovedať záujmom alebo preferenciám danej osoby alebo ponúknuť lepšie podmienky v porovnaní so štandardnou ponukou Internetového obchodu. Napriek profilovaniu je na slobodnom rozhodnutí osoby, či chce využiť takto získanú zľavu alebo lepšie podmienky a uskutočniť nákup v internetovom obchode.
5.3 Profilovanie v Internetovom obchode zahŕňa automatickú analýzu alebo predpovedanie správania osoby na webovej stránke Internetového obchodu, napr. pridaním konkrétneho Produktu do nákupného košíka, prezeraním stránky konkrétneho Produktu v Internetovom obchode alebo analýzou histórie predchádzajúcich nákupov v Internetovom obchode. Podmienkou takéhoto profilovania je, že Správca má k dispozícii osobné údaje dotknutej osoby, aby jej mohol následne zaslať napr. zľavový kód.
5.4. Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní vrátane profilovania a ktoré má právne účinky vo vzťahu k dotknutej osobe alebo sa jej podobným spôsobom významne dotýka.


6. PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY


6.1. Právo na prístup, opravu, obmedzenie, vymazanie alebo prenosnosť - dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, opravu, vymazanie ("právo byť zabudnutý") alebo obmedzenie spracúvania, má právo namietať proti spracúvaniu a má právo na prenosnosť údajov. Podrobné podmienky uplatňovania uvedených práv sú uvedené v článkoch 15 až 21 nariadenia RODO.
6.2. Právo kedykoľvek odvolať súhlas - osoba, ktorej údaje spracúva prevádzkovateľ na základe výslovného súhlasu (podľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo článku 9 ods. 2 písm. a) nariadenia RODO), má právo kedykoľvek odvolať súhlas bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania vykonávaného na základe súhlasu pred jeho odvolaním.
6.3. Právo podať sťažnosť dozornému orgánu - osoba, ktorej údaje spracúva Prevádzkovateľ, má právo podať sťažnosť dozornému orgánu spôsobom a spôsobom uvedeným v ustanoveniach Nariadenia RODO a poľského práva, najmä zákona o ochrane osobných údajov. Dozorným orgánom v Poľsku je predseda Úradu na ochranu osobných údajov.
6.4. Právo namietať - dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať - z dôvodov súvisiacich s jej konkrétnou situáciou - proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, na základe článku 6 ods. 1 písm. e) (verejný záujem alebo úlohy) alebo f) (oprávnený záujem prevádzkovateľa) vrátane profilovania na základe týchto ustanovení. V takom prípade prevádzkovateľ už nebude môcť spracúvať tieto osobné údaje, pokiaľ nepreukáže existenciu závažných oprávnených dôvodov na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvodov na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie nárokov.
6.5 Právo namietať proti priamemu marketingu - ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, na účely takéhoto marketingu vrátane profilovania, a to v rozsahu, v akom spracúvanie súvisí s takýmto priamym marketingom.
6.6. Za účelom uplatnenia práv uvedených v tejto časti zásad ochrany osobných údajov je možné kontaktovať správcu zaslaním príslušnej správy písomne alebo e-mailom na adresu správcu uvedenú v úvode zásad ochrany osobných údajov alebo prostredníctvom kontaktného formulára dostupného na webovej stránke internetového obchodu.


7. SÚBORY COOKIE V INTERNETOVOM OBCHODE A ANALYTIKA


7.1 Súbory cookie sú malé informácie vo forme textových súborov odosielaných serverom a ukladaných na webovej stránke Internetového obchodu (napr. na pevnom disku počítača, notebooku alebo pamäťovej karte smartfónu - v závislosti od zariadenia, ktoré návštevník nášho Internetového obchodu používa). Podrobné informácie o súboroch cookie, ako aj o histórii ich tvorby nájdete okrem iného tu: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.
7.2 Súbory cookie, ktoré môžu byť odoslané webovou stránkou internetového obchodu, možno rozdeliť na rôzne typy podľa nasledujúcich kritérií:

Účel spracovania údajov Právny základ spracovania a doba uchovávania údajov Rozsah spracúvaných údajov
1) Vlastné (vytvorené webovou stránkou Internetového obchodu) a
2) patriace tretím stranám/subjektom (iným ako Správca)
1) údaje o relácii (uchovávajú sa až do odhlásenia z internetového obchodu alebo vypnutia internetového prehliadača) a
2) trvalé (uchovávané po určitú dobu, definovanú parametrami každého súboru alebo do ručného odstránenia)
1) nevyhnutné (umožňujúce správne fungovanie webovej stránky internetového obchodu),
2) funkčné/preferenčné (umožňujúce prispôsobenie webovej stránky internetového obchodu preferenciám návštevníka stránky),
3) analytické a výkonnostné (zhromažďovanie informácií o spôsobe používania webovej stránky internetového obchodu),
4) marketingové, reklamné a sociálne (zhromažďovanie informácií o osobe, ktorá navštívila webové sídlo internetového obchodu, s cieľom zobrazovať tejto osobe personalizované reklamy a vykonávať ďalšie marketingové činnosti, a to aj na webových stránkach oddelených od webového sídla internetového obchodu, ako sú napríklad sociálne siete).

7.3. Správca môže spracúvať údaje obsiahnuté v súboroch cookie, keď návštevníci používajú webové stránky Internetového obchodu, na tieto konkrétne účely:

Účely používania súborov cookie v Internetovom obchode Správcu identifikácia Návštevníkov ako prihlásených do Internetového obchodu a zobrazenie, že sú prihlásení (základné Cookies)
zapamätanie si Produktov pridaných do nákupného košíka na účely odoslania Objednávky (nevyhnutné súbory cookie)
zapamätanie si údajov z vyplnených Objednávkových formulárov, prieskumov alebo prihlasovacích údajov do Internetového obchodu (nevyhnutné a/alebo funkčné/preferenčné súbory cookie)
prispôsobenie obsahu webovej stránky Internetového obchodu individuálnym preferenciám Zákazníka (napr. pokiaľ ide o farby, veľkosť písma, rozloženie stránky) a optimalizácia používania stránok Internetového obchodu (funkčné/preferenčné súbory cookie)
viesť anonymné štatistiky zobrazujúce, ako sa stránky internetového obchodu používajú (štatistické súbory cookie)
remarketing, t. j. skúmanie behaviorálnych charakteristík návštevníkov internetového obchodu prostredníctvom anonymnej analýzy ich činností (napr. opakované návštevy konkrétnych stránok, kľúčové slová atď.) s cieľom vytvoriť ich profil a poskytovať im reklamu prispôsobenú ich predpokladaným záujmom, a to aj pri návšteve iných webových stránok v reklamnej sieti spoločností Google Ireland Ltd. a Facebook Ireland Ltd. (marketingové, reklamné a sociálne sieťové súbory cookie)

7.4 V najrozšírenejších webových prehliadačoch je možné skontrolovať, ktoré súbory cookie (vrátane doby trvania súborov cookie a ich poskytovateľa) sú v danom čase odosielané webovou stránkou internetového obchodu nasledovne:
V prehliadači Chrome:
(1) v adresnom riadku kliknite na ikonu visiaceho zámku vľavo, (2) prejdite na záložku "Cookies".V prehliadači Firefox:
(1) v adresnom riadku kliknite na ikonu štítu vľavo,
(2) prejdite na kartu "Povolené" alebo "Blokované",
(3) kliknite na políčko "Súbory cookie na sledovanie medzi stránkami", "Prvky sledovania sociálnych médií" alebo "Obsah s prvkami sledovania".
V prehliadači Internet Explorer:
(1) kliknite na ponuku "Nástroje",
(2) prejdite na kartu "Možnosti internetu",
(3) prejdite na kartu "Všeobecné",
(4) prejdite na kartu "Nastavenia", (5) kliknite na políčko "Zobraziť súbory".
V prehliadači Opera:
(1) v adresnom riadku kliknite na ikonu visiaceho zámku vľavo,
(2) prejdite na kartu "Cookies".

V prehliadači Safari:
(1) kliknite na ponuku "Predvoľby",
(2) prejdite na kartu "Ochrana osobných údajov",
(3) kliknite na políčko "Spravovať údaje o stránkach".
Bez ohľadu na prehliadač použite nástroje dostupné napr: https://www.cookiemetrix.com/ alebo: https://www.cookie-checker.com/.


7.5 Väčšina webových prehliadačov dostupných na trhu štandardne akceptuje ukladanie súborov cookie. Podmienky používania súborov cookie môžete určiť prostredníctvom nastavení vlastného prehliadača. To znamená, že môžete napríklad čiastočne obmedziť (napr. dočasne) alebo úplne zakázať možnosť ukladania súborov Cookies - v druhom prípade to však môže mať vplyv na niektoré funkcie Internetového obchodu (napríklad nemusí byť možné sledovať cestu Objednávky cez Objednávkový formulár z dôvodu, že Produkty sa v nákupnom košíku nezapamätajú počas postupných krokov zadávania Objednávky).
7.6. Nastavenia Vášho prehliadača týkajúce sa Cookies sú dôležité z hľadiska Vášho súhlasu s používaním Cookies naším Internetovým obchodom - v súlade so zákonom môže byť takýto súhlas vyjadrený aj prostredníctvom nastavení Vášho prehliadača. Podrobné informácie o tom, ako zmeniť nastavenia súborov cookie a ako ich môžete sami vymazať v najrozšírenejších webových prehliadačoch, sú k dispozícii v časti Pomocník vášho webového prehliadača a na nasledujúcich stránkach (stačí kliknúť na príslušný odkaz):
Chrome
Firefox
Internet Explorer
prehliadač Opera
Safari
prehliadač Microsoft Edge

7.7. Webové stránky používajú aplikáciu TrafficWatchDog, ktorú ponúka spoločnosť Spark DigitUP sp. z o.o., so sídlom Plac Wolnica 13/10, 31-060 Krakov. Aplikácia monitoruje návštevy a zhromažďuje informácie o používaní monitorovanej webovej stránky. Informácie, ako sú adresa IP (internetový protokol), identifikátor koncového zariadenia, typ koncového zariadenia, parametre koncového zariadenia, parametre operačného systému, parametre prehliadača, interakcia používateľa s monitorovanou webovou lokalitou a údaje o činnosti, čas na webovej lokalite, parametre hlavičky HTTP, parametre marketingovej kampane, sa ukladajú do súborov cookie a parametrov zozbieraných pomocou kódov JavaScript a pixelov. Uvedené údaje sa zhromažďujú na účely identifikácie reklamných podvodov (článok 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR) a budú vymazané najneskôr po 3 mesiacoch. Aplikácia TrafficWatchdog môže používať súbory cookie tretích strán, napr. spoločnosti Google. Viac informácií o podmienkach používania a ochrane údajov nájdete na týchto webových stránkach https://trafficwatchdog.pl/pl/docs/privacy-policy a https://trafficwatchdog.pl/pl/docs/cookie-policy.

Webová lokalita používa na monitorovanie interakcie používateľov na webovej lokalite službu Google reCAPTCHA v.3, ktorú ponúka spoločnosť Google Ireland Limited ("Google"), spoločnosť registrovaná a pôsobiaca podľa írskych zákonov (registračné číslo: 368047), so sídlom na adrese Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko -. Viac informácií o podmienkach používania a ochrane údajov nájdete na týchto webových stránkach https://policies.google.com/terms?hl=pl a https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

7.8 Správca môže v internetovom obchode používať službu Google Analytics, Universal Analytics, ktorú poskytuje spoločnosť Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko). Tieto služby pomáhajú Správcovi viesť štatistiky a analyzovať návštevnosť Internetového obchodu. Zhromaždené údaje sa spracúvajú prostredníctvom uvedených služieb na vytváranie štatistík, ktoré pomáhajú spravovať Internetový obchod a analyzovať návštevnosť Internetového obchodu. Tieto údaje majú súhrnný charakter. Pri využívaní vyššie uvedených služieb v Internetovom obchode Správca zhromažďuje také údaje, ako je zdroj a médium získania návštevníkov Internetového obchodu a spôsob ich správania na webovej stránke Internetového obchodu, informácie o zariadeniach a prehliadačoch, z ktorých stránku navštevujú, IP a doména, geografické údaje a demografické údaje (vek, pohlavie) a záujmy.
7.9. Je možné, aby osoba jednoducho zablokovala poskytovanie informácií službe Google Analytics o svojej činnosti na webovej stránke Internetového obchodu - na tento účel si môžete napríklad nainštalovať doplnok prehliadača poskytovaný spoločnosťou Google Ireland Ltd., ktorý je k dispozícii tu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.


8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA


8.1 Internetový obchod môže obsahovať odkazy na iné webové stránky. Správca odporúča, aby ste si po návšteve iných webových stránok prečítali tam stanovené zásady ochrany osobných údajov. Tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú len na Internetový obchod Správcu.